You are currently viewing Co możemy zrobić, aby wspomagać kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży.

Co możemy zrobić, aby wspomagać kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży.

 • Post category:Artykuły

9 lutego 2022 roku ukazał się raport ,,Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży
w Polsce’’. Raport koncentruje się na jednym wymiarze – zdrowiu fizycznym. W ocenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka jest on jednym z ważniejszych, szczególnie w kontekście zagrożenia pandemicznego i doświadczenia izolacji społecznej.

Badaniem objęto łącznie ponad 5800 uczniów z całej Polski, na trzech poziomach edukacyjnych: edukacji wczesnoszkolnej (klasy 2. szkoły podstawowej), szkoły podstawowej (klasy 6.) i szkoły ponadpodstawowej (klasy 2. technika i licea ogólnokształcące). Pomiar przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza The KIDSCREEN.

 Jak swój ogólny stan zdrowia ocenili drugoklasiści? Subiektywne poczucie zdrowia dzieci z klas drugich szkół podstawowych było bardzo wysokie – aż siedmiu na dziesięciu uczniów (70%) uznało swoje zdrowie za bardzo dobre lub doskonałe (odpowiednio 34% i 36%). Zaledwie 5% ośmio- i dziewięciolatków oceniło je jako „takie sobie”.  Ośmiu na dziecięciu uczniów (79%) czuło się dobrze i było sprawnych fizycznie. Taki sam odsetek deklarował zdolność do biegania, przy czym prawie połowa dzieci (47%) wskazała najwyższą opcją („ogromnie”). Niespełna jedna dziesiąta uczniów (9%) w minionym tygodniu nie była aktywna fizycznie lub takie sporty jak bieganie, pływanie czy taniec uprawiała w nieznacznym stopniu.

Jak swój ogólny stan zdrowia oceniali szóstoklasiści?  70% uczniów przyznało bardzo wysokie oceny, przy czym 22% uznało swoje zdrowie za doskonałe, a prawie połowa (48%) za bardzo dobre. Dla 6% ogólny stan zdrowia nie był zadowalający. Zdecydowana większość młodszej grupy nastolatków czuła się dobrze i była sprawna fizycznie, uprawiała sport w minionym tygodniu oraz była zdolna do biegania (ok. 70% pozytywnych wskazań w każdym ze stwierdzeń). Najsłabiej w temacie aktywności fizycznej uplasowało się ćwiczenie (np. bieganie, taniec, pływanie) w minionym tygodniu – 12% szóstoklasistów nie podejmowało ich wcale lub robiło to rzadko.

Ogólna ocena własnego zdrowia wśród młodzieży jest nieco niższa niż w przypadku uczniów szkół podstawowych. Połowa (50%) ocenia je wysoko – jako doskonałe (11%) lub bardzo dobre (39%). 14% uznaje je za niezadowalające. Ponad połowa uczniów czuła się dobrze i była sprawna fizycznie (55%), była również zdolna do biegania (52%). Natomiast więcej niż jedna czwarta (27%) nie podejmowała aktywności fizycznej w minionym tygodniu lub robiła to tylko w niewielkim stopniu. Poziom energii najstarszych nastolatków nie jest już tak wysoki. Mniej niż jedna trzecia była pełna sił co najmniej często (29%), zaś podobny odsetek miał ją rzadko lub wcale (31%).

Na zakończenie raportu jego autorzy zaproponowali następujące rekomendacje:

 1. Aktywność fizyczna zmienia się wraz z wiekiem. Istotnym jest podjęcie działań, które pozwolą na utrzymanie poziomu aktywności fizycznej w starszym wieku dzieci i młodzieży.
 2. Promowane formy aktywności fizycznej powinny być dostosowane
  do zainteresowań dzieci i młodzieży i zmieniać się wraz z wiekiem dzieci.
 3. Zadaniem rodziców i szkoły jest wytworzenie u dzieci nawyków aktywności fizycznej, tak aby stały się one czynnościami rutynowymi.
 4. Kluby sportowe powinny stać się miejscami nie tylko uprawiania sportu wyczynowego, lecz także amatorskiego pozwalającego zachować tężyznę fizyczną dzieci i młodzieży.
 5. Ważna jest promocja zastępowania, kiedy jest to możliwe, korzystania ze środków komunikacji miejskiej czy samochodów poruszaniem się rowerami i pieszo.
 6. Szkoła jest szczególnym miejscem rozwijania sprawności fizycznej uczniów,
  także poprzez ciekawe i rozwijające zajęcia wychowania fizycznego.
 7. Szkoły posiadające dobrą infrastrukturę sportową powinny zapewnić możliwość
  jej wykorzystania także poza zajęciami lekcyjnymi.

Warto też przytoczyć słowa RPD, Mikołaja Pawlaka,:

,, Dość zaskakujące jest porównanie tych wyników do badań sprzed 20 lat. Nasze najmłodsze dzieci, choć są w bardzo złej kondycji zdrowotnej, lepiej oceniają swoje zdrowie niż ich rówieśnicy w 2003 roku. Niestety starsi uczniowie i młodzież dzisiaj czują się gorzej niż dwie dekady temu. W dobie pandemii i nauki zdalnej promocja aktywności fizycznej musi być naszym priorytetem.’’

Z całym raportem można zapoznać się na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

Źródło: brpd.gov.pl