You are currently viewing Ile będzie zarabiał nauczyciel wg projektów ministerialnych?

Ile będzie zarabiał nauczyciel wg projektów ministerialnych?

 • Post category:Artykuły
Są już wstępne  propozycje  MEiN dotyczące przyszłych wynagrodzeń nauczycieli, jest to materiał  roboczy  do  prac  grupy  ds.  systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli  na dzień 16.06.2021 r. Co w propozycjach?

System wynagradzania nauczycieli oraz uprawnienia o charakterze socjalnym:
 1. długofalowy  wpływ  na  wysokość  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatków od niego zależnych w związku ze zmianą pensum nauczycieli;
 2. uproszczenie  systemu  wynagrodzeń  zasadniczych  związanych z wykształceniem – 2 kategorie zamiast 3 kategorii wykształcenia;
 3. związanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego  z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 4. kwotowy  wzrost  wynagrodzenia  zasadniczego  w  związku  z  uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego;
 5. zwiększenie  wynagrodzenia  zasadniczego  poprzez  włączenie do wynagrodzenia  kwoty  jednorazowego  dodatku  uzupełniającego,  odejście od obowiązku  rozliczania  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  przez  samorząd terytorialny; 
 6. określenie,  w  drodze  rozporządzenia,  kwotowych,  minimalnych  stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
 7. długofalowy  wpływ  na  zwiększenie  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli rozpoczynających  pracę  poprzez  przesunięcie  środków  ze  świadczenia  „na start”;
 8. zwiększenie  wynagrodzenia  zasadniczego  poprzez  przesunięcie na  wynagrodzenia  części  środków  z  zakładowego  funduszu  świadczeń socjalnych i przejście do powszechnego systemu naliczania środków na zfśs;
 9. ewentualne  określenie  dodatkowych  zadań  w  szkole  uprawniających do otrzymania dodatku funkcyjnego;
 10. składniki wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z propozycją rozwiązań:
 1. wynagrodzenie zasadnicze rosnące wraz z kolejnym stopniem awansu,
 2. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw,
 3. dodatek stażowy, 
 4. dodatek funkcyjny (ew. rozszerzenie tytułów do dodatku),
 5. dodatek za stopień specjalizacji, 
 6. dodatek za warunki pracy, 
 7. dodatek motywacyjny,
 8. inne składniki wynikające ze stosunku pracy  –  nagrody (w tym nagrody jubileuszowe  i  nagrody  za  osiągnięcia  dydaktyczno -wychowawcze), 
 9. odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za prace w porze nocnej,
 10. dodatek  wiejski  określony  kwotowo,  w  takiej  samej  wysokości,  niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego.
 
Obecne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli:
 • stażysta 2 949 zł,
 • kontraktowy 3 034 zł,
 • mianowany 3 445 zł,
 • dyplomowany 4 046.
Przykładowe możliwe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli:
 • okres wprowadzenia do zawodu 3 500 zł, 
 • mianowany 3 900 zł,
 • dyplomowany 4 500 zł.
Według danych  Systemu  Informacji  Oświatowej (sprawozdanie  roczne z wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r., stan bazy na dzień 9.06.2021 r.) miesięczne stawki dodatku wiejskiego  w 2020 r.  w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i organy administracji rządowej wahają się od 99,00 zł do 500,00 zł i więcej;  najczęściej jest to kwota między 350,00 zł a 399,00 zł.

Spośród  zaproponowanych  zmian  skutki  finansowe  będą  powodowały  następujące rozwiązania:
 1. ograniczenie  obecnej  tabeli  do  grupy  nauczycieli  posiadających  wykształcenie wyższe  magisterskie  i  przygotowanie  pedagogiczne  oraz  grupy  pozostałych nauczycieli  spełniających  wymagania  kwalifikacyjne  do  zatrudnienia  na stanowisku nauczyciela (likwidacja trzeciej grupy zaszeregowania  i przeniesienie jej do drugiej grupy);
 2. podwyższenie  pensum  o  2  godziny  dla  wszystkich  nauczycieli,  z wyłączeniem nauczycieli przedszkoli – skutki wynikają z konieczności zapewnienia środków na podwyżki  dla  nauczycieli  przedszkoli,  których  pensum  nie  ulegnie  zwiększeniu oraz z różnicy pomiędzy stawkami wynagradzania z pensum 18-godzinnego oraz wyższych wymiarów pensum; 
 3. wzrost  wynagrodzenia  zasadniczego  będzie  powodował  skutek  w  postaci wzrostu  niektórych  innych  składników  wynagrodzenia,  w  tym  m.in.  dodatku  za wysługę  lat,  nagrody  jubileuszowej,  odpraw,  dodatkowego  wynagrodzenia rocznego, itd.;
 4. zwiększenie  puli  środków  na  wynagrodzenia  o  kwotę  likwidowanego jednorazowego dodatku uzupełniającego (średnia z ostatnich 3 lat);
 5.  zmiana  obecnego  systemu  awansu  zawodowego  nauczycieli  polegająca  na zapewnieniu  nauczycielom  rozpoczynającym  pracę  w  szkole  wynagrodzenia odpowiadającego  wysokości  wynagrodzenia  obecnego  nauczyciela kontraktowego;
 6. uzależnienie  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli  od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 7. przeznaczenie  środków  ze  zmniejszonego  odpisu  na  ZFŚS  na  wzrost wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli  –  zmiana  będzie  powodowała  skutek finansowy  wynikający  ze  zwiększenia    wysokości  składników  wynagrodzenia uzależnionych  od  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  konieczności  zapewnienia środków na pochodne;
Dodatkowy skutek finansowy  –  konieczność zapewnienia środków na podwyżkę dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, których  pensum nie zostanie podwyższone oraz  skutek wzrostu dotacji udzielanych przez JST dla szkół, przedszkoli i placówek niesamorządowych wynikający z niezbędnego wzrostu subwencji.

Skutki finansowe dla budżetu państwa ewentualnego wdrożenia projektowanych zmian  w kolejnych latach będą związane z:
 1. zmianą obecnego systemu awansu zawodowego nauczycieli:
 • przyspieszenie o 2 lata możliwości uzyskania mianowania, a w związku z tym  również  wynagrodzenia  nauczyciela  mianowanego (w  okresie przejściowym przyspieszenie o 1 rok),
 • wprowadzenie  dwóch  stopni  specjalizacji,  za  które  będą  przysługiwały dodatki,
 • w  zależności  od  tego  jak  będzie  zorganizowany  egzamin  zewnętrzny  na stopień nauczyciela mianowanego i postępowania na stopnie specjalizacji, jakie organy będą  je przeprowadzały, mogą pojawić się dodatkowe koszty organizacji tych postępowań, 
 • wprowadzenie  awansu  poziomego  –  zapewnienie  wynagrodzenia  z  tytułu realizowania powierzonych funkcji, których byłoby więcej niż obecnie (skutki uzależnione od liczby wprowadzonych funkcji i minimalnych stawek z tytułu ich pełnienia);
 1. zmianą wysokości minimalnej płacy.