You are currently viewing Ograniczenie swobody działań stowarzyszeń i organizacji.

Ograniczenie swobody działań stowarzyszeń i organizacji.

 • Post category:Artykuły

19 lipca 2023 r. wpłynął do Sejmu obywatelski projekt (Inicjatywa Obywatelska ,,Chrońmy życie’’)  ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Projekt dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki i ma na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że przedstawienie tego dokumentu stanowi realizacje konstytucyjnego prawa inicjatywy ustawodawczej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zaznaczono, iż planowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz maja na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli  w społecznym organie szkoły w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia i organizacje. Zdaniem wnoszących projekt w obecnym stanie prawnym rodzice dzieci, których prawa są naruszane lub narażone na naruszenie mają bardzo ograniczoną ścieżkę prawną, aby móc skutecznie bezpośrednio im zapobiegać.

W projektowanej zmianie ustawy dodaje się przepis wprowadzający zakaz możliwości działalności na terenie przedszkoli i szkół podstawowych stowarzyszeń i organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją  dzieci.

Proponuje się również, by stowarzyszenie czy organizacja zamierzająca podjąć działalność w szkole/placówce przekazała dyrektorowi w formie elektronicznej i papierowej informację, która zawiera w szczególności następujące dane:

 • opis dotychczasowej działalności stowarzyszenia lub innej organizacji;
 • cele i treści, które mają być realizowane w szkole/placówce w ramach działalności prowadzonej przez stowarzyszenie lub inną organizację;
 • opis materiałów wykorzystywanych do realizacji celów i treści, o których mowa powyżej.

Dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo przygotowanego zgłoszenia:

 • zwraca się do rady szkoły/placówki oraz do  rady rodziców  o wyrażenie opinii;
 • jednocześnie informuje o zgłoszeniu organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę/placówkę;
 • po uzyskaniu opinii umożliwia rodzicom zapoznanie się z nimi.

Brak pozytywnych opinii będzie skutkował uniemożliwieniem prowadzenia działalności przez stowarzyszenie lub organizację.

W  projekcie zmian w ustawie zapisano,  że udział w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenie lub organizację będzie wymagał pisemnej zgody rodziców ucznia, a w przypadku ucznia pełnoletniego – tego ucznia.

W procedowanych przepisach znalazł się zapis, iż opinie rady szkoły/placówki i rady rodziców nie będą wymagane w przypadku zajęć organizowanych i prowadzonych:

 • w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej lub
 • w ramach zadań realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom lub
 • przez organizację harcerską objętą Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • przez Polski Czerwony Krzyż, o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. 

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2023 r.

Źródło: sejm.gov.pl