You are currently viewing O niektórych publicznych placówkach systemu oświaty

O niektórych publicznych placówkach systemu oświaty

 • Post category:Artykuły

5 kwietnia 2023 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty – Dz. U. poz. 651. Weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie zawiera:

 1. rodzaje i szczegółowe zasady działania publicznych:
 1. placówek oświatowo-wychowawczych:
 • pałace młodzieży,
 • młodzieżowe domy kultury,
 • międzyszkolne ośrodki sportowe,
 • ogniska pracy pozaszkolnej,
 • ogrody jordanowskie,
 • pozaszkolne placówki specjalistyczne,
 • szkolne schroniska młodzieżowe (całoroczne, sezonowe),
 1. młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 2. młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 3. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
 4. specjalnych ośrodków wychowawczych,
 5. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
 6. placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania:
 • bursa,
 • dom wczasów dziecięcych;
 1. warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach;
 2. warunki i tryb udzielania wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych urlopów i przepustek;
 3. warunki pobytu nieletnich matek i ich dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz sposób dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w tych ośrodkach;
 4. wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach;
 5. warunki i zasady działania wolontariuszy.

Rozporządzenie zawiera 8 rozdziałów. W rozdziale 7. umieszczono przepisy wspólne dla wymienionych wyżej placówek. § 78 brzmi:

,,Placówka, realizując swoje zadania, respektuje prawa wychowanków oraz kieruje się zasadami:

 1. poszanowania godności wychowanka;
 2. poszanowania prywatności wychowanka;
 3. przyjaznej komunikacji z wychowankiem;
 4. wspierania kreatywnej aktywności wychowanka;
 5. odpowiedzialności wychowanka za swoje postępowanie;
 6. współodpowiedzialności nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówce za rozwijanie możliwości psychofizycznych wychowanka;
 7. kreatywności podejmowanych działań;
 8. otwartości na środowisko lokalne.

Placówka przy realizacji zadań może podjąć współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Może także zgodnie z odrębnymi przepisami współpracować z wolontariuszami.

Szczegółowe regulacje są w rozporządzeniu.

Weszły również w życie:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego –  poz. 639;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – poz. 640.

 Źródło:

 • dziennikustaw.gov.pl