You are currently viewing O bezpieczeństwie – przypomnienia słów kilka.

O bezpieczeństwie – przypomnienia słów kilka.

  • Post category:Artykuły

   Powrót do stacjonarnej szkoły, to również powrót do podstawowych zasad bezpieczeństwa, nie tylko tych związanych z zagrożeniem covidowym. Warto ponownie sięgnąć do zapisów prawa oświatowego dotyczącego zasad zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom i nauczycielom w szkole. Przypomnijmy dwa najważniejsze: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1386, ze zm.); akt ten posiada tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki dz. U. 2018, poz.1055.

     Wracamy do organizacji wyjść oraz szczególnie zalecanych wycieczek – już nie tylko w wirtualną rzeczywistość, ale w  również w teren: czy to do wycieczek dydaktycznych organizowanych w czasie zajęć lekcyjnych czy też wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

Jednak zdecydowaną większość czasu uczniowie będą spędzać w szkolnych przestrzeniach, gdzie o ich bezpieczeństwo mają obowiązek dbać nauczyciele. Dotyczy to zarówno czasu lekcji jak i  przerw międzylekcyjnych. Przypomnijmy podstawowe zasady i zakres odpowiedzialności kadry pedagogicznej w tym zakresie:

  • Każdy nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy, instrukcje, regulaminy i zarządzenia odnośnie bhp i przepisów przeciwpożarowych a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.
  • Wszystkie zajęcia w szkole muszą się odbywać pod dozorem osoby do tego upoważnionej.
  • Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do jego punktualnego rozpoczynania i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi. Ważne jest także tzw. aktywne pełnienie dyżuru, tj. reagowanie na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, niezgodnych ze szkolnymi ustaleniami i regulaminami. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania.
  • W trakcie zarówno lekcji, jak i przerw, obowiązkiem nauczyciela jest dbałość o to, by uczniowie korzystali z wyposażenia i sprzętu szkoły w sposób zgodny z przeznaczeniem, dbali o porządek i mienie szkoły. Sytuacja trwającej pandemii i licznych ograniczeń z tym związanych kieruje też uwagę na  przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych, z zachowaniem odpowiednego ustalonego rytmu i dystansu, a także dezynfekcji rąk, ewentualnie założenia maseczki..
  • W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia zdrowia/ życia lub znaczących wykroczeń, nauczyciel jest zobowiązanych do natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
  • Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w różnorodnych wydarzeniach, pracach, imprezach, których szkołą jest organizatorem, również poza terenem placówki.

Warto  jeszcze przypomnieć, iż nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.

To garść podstawowych, ale jakże ważnych,  obowiązków dotyczących bezpieczeństwa  w stacjonarnej szkole.

O innych ustalonych w szkole prawach i obowiązkach  decyduje wiek uczniów, organizacja i wielkość placówki adekwatnie do potrzeb tej konkretnej społeczności szkolnej. Zazwyczaj przyjmują one formy regulaminów lub procedur, których zapisy należy respektować.