You are currently viewing Nowe regulacje w Kodeksie pracy

Nowe regulacje w Kodeksie pracy

 • Post category:Artykuły

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W ten sposób została wdrożona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Główne zmiany w zakresie ustawy – Kodeks pracy:

 1. Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych;
 2. Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny;
 3. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie;
 4. Rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy;
 1. treść umowy o pracę,
 2. informacja dla pracownika,
 3. sposób przekazania informacji dla pracownika,
 4. informacja o zmianie warunków zatrudnienia,
 5. przekazanie informacji w postaci elektronicznej;
 1. Dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego;
 2. Przejście do innych form zatrudnienia;
 3. Ochrona pracownika przed zwolnieniem;
 4. Zmiany w zakresie umów na czas określony;
 5. Obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu;
 6. Szkolenia zapewniane przez pracodawcę;
 7. Dodatkowe przerwy w pracy;
 8. rzyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej;
 9. Przyznanie prawa do urlopu opiekuńczego;
 10. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem;
 11. Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową;
 12. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców;
 13. Zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego;
 14. Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy;
 15. Ustalenie nowych wymiarów urlopu rodzicielskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej lub występujących o adopcję dziecka;
 16. Zmiana w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopie wychowawczym;
 17. Doprecyzowanie przepisu dotyczącego korzystania z urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy;
 18. Nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy;
 19. Sankcje za nieinformowanie pracownika o warunkach jego zatrudnienia i za nieudzielenie pracownikowi odpowiedzi na wniosek.

Ustawa zwiera rozbudowane przepisy przejściowe i dostosowujące (w tym przepisy regulujące sytuację pracowników i ubezpieczonych korzystających z uprawnień rodzicielskich na dzień 2 sierpnia 2022 r.). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Nauczyciele mają prawo korzystać ze wszystkich wprowadzonych zmian oprócz elastycznego czasu pracy.