You are currently viewing Plany MEiN dotyczące religii i etyki. Albo, albo.

Plany MEiN dotyczące religii i etyki. Albo, albo.

  • Post category:Artykuły

Od 2023 roku uczeń i jego rodzice będą musieli wybrać, zgodnie z projektowanymi zmianami, na jaką lekcję będzie uczęszczać: albo religia, albo etyka.

Dotychczas  mają do wyboru uczęszczanie na jedne z tych zajęć lub całkowitą rezygnację z podejmowania nauki. Istnieje też możliwość uczęszczania na obydwa przedmioty.

Obecnie w ministerstwie toczy się proces konsultacji wewnętrznych nad określeniem katalogu aktów prawnych (rangi ustawowej i rozporządzeń wykonawczych), które będą poddane nowelizacji z uwagi na proponowane zmiany.

Nowelizacji podlegać będą m.in.:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

  • od 1 września 2023 dla uczniów klas IV szkół podstawowych i I klasy szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;
  • od 1 września 2024 dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych i I-II klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;
  • od 1 września 2025 dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;
  • od 1 września 2026 dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i I-IV klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;
  • od 1 września 2027 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;

2)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

–  poprzez usunięcie zapisów dotyczących nauki etyki, które zgodnie z ww. harmonogramem wdrażanych zmian będą traciły moc obowiązującą w stosunku do poszczególnych roczników w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;

Jednocześnie przewiduje się, że do końca roku szkolnego 2025/2026 uczniowie, którzy nie będą mieli obowiązku udziału w zajęciach etyki, będą mogli w nich uczestniczyć zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 nowelizowanej ustawy o systemie oświaty

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
– poprzez dodanie możliwości zwolnienia ucznia z realizacji zajęć etyki w przypadku uczestnictwa ucznia w zajęciach religii.

Odroczony w czasie termin wejścia w życie zmian w nauczaniu etyki ma na celu także przygotowanie nauczycieli o wymaganych kwalifikacjach. Mając na uwadze konieczność zapewnienia kadry nauczycielskiej do nauczania etyki Minister Edukacji i Nauki zlecił 7 uczelniom realizację studiów podyplomowych w zakresie etyki dla nauczycieli w trybie art. 464 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Obecnie przygotowywana jest realizacja drugiej edycji studiów podyplomowych w zakresie etyki, w której planowane jest podpisanie umów z 5 uczelniami.

Należy również nadmienić, że obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 1289) umożliwiają dyrektorom szkół powierzenie prowadzenia zajęć z etyki nauczycielom, którzy ukończyli studia na kierunku filozofia.

W tym roku szkolnym 2022/2023 nie trzeba będzie się jeszcze na nic decydować, ponieważ wciąż dopuszczalny jest brak uczestnictwa w tych zajęciach

Źródło:
• mein.gov.pl
• rpo.gov.pl