You are currently viewing „Nowe narkotyki’’ – poradnik dla nauczycieli” – publikacja na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

„Nowe narkotyki’’ – poradnik dla nauczycieli” – publikacja na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

  • Post category:Artykuły

Szkoły zgodnie z ustawą Prawo oświatowe realizują uchwalony do 30 września przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny. Przydatne do realizacji zaprojektowanych działań mogą być specjalistyczne publikacje dedykowane dla oświaty. ,,Nowe narkotyki’’ – poradnik dla nauczycieli” zawiera praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach, a także dla rodziców w profilaktyce domowej.
Jest dostępny na stronie ore.edu.pl od sierpnia 2020 roku. Publikacja została przygotowana przez Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi GiS.

W ,,Słowie wstępnym” został wyjaśniony cel publikacji, która w intencji autorów, ,,stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków oraz kompendium praktycznych wskazówek do pracy, przygotowanych przez ekspertów.”

W poradniku został umieszczony ,,Słowniczek”, w którym zdefiniowano między innymi pojęcia: blotter, maczanka, politoksykomania, research chemicals lub RC, THC, waporyzacja.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów:

  1. Nowe narkotyki – jak je rozpoznać.
  2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz adekwatne sposoby reagowania.
  3. Skutki zażywania nowych narkotyków.
  4. Uczeń eksperymentujący z nowymi narkotykami i uzależniony – gdzie szukać pomocy?
  5. Diagnoza szkolna – identyfikacja i postępowanie w aspekcie nowych narkotyków.

Tylko przegląd tytułów rozdziałów pokazuje, że obok m.in. informacji o nowych narkotykach, jak je rozpoznać, jakie są objawy ich zażywania, gdzie szukać pomocy, poradnik zawiera również praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych na poziomie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w ramach zadań profilaktyczno-wychowawczych w szkołach. Nieocenioną pomocą mogą okazać się scenariusze rozmów z dzieckiem i jego rodzicami w sytuacji podejrzenia używania substancji psychoaktywnych, z zaangażowaniem środowiska placówki oświatowej.

Zakres tematyczny poradnika zainteresowanym nauczycielom i rodzicom umożliwi rozszerzanie wiedzy umożliwiającej właściwe rozpoznanie zagrożeń związanych z nowymi narkotykami oraz nabycie praktycznych umiejętności do zastosowania w obliczu pojawiających się sytuacji problemowych.