You are currently viewing Czas na zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

Czas na zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

 • Post category:Artykuły

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, powołała zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie:

 1. wynagradzania nauczycieli;
 2. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
 3. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli;
 4. emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
 5. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

ME w zarządzeniu z 26 kwietnia 2024 określiła skład Zespołu. Przewodniczącą została sama szefowa resortu edukacji, a jej zastępcami  Henryk Kiepura – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Paulina Piechna-Więckiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Oprócz członków kierownictwa MEN w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • ministra właściwego do spraw pracy oraz zabezpieczenia społecznego;
 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • Instytutu Badań Edukacyjnych;
 • organizacji związkowych;
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Związki zawodowe i sami nauczyciele zwracają uwagę m.in. na:

 • niekorzystne przepisy dotyczące zapłaty za godziny ponadwymiarowe w tygodniu, gdy przypada święto bądź zajęcia rozpoczynają się w środku tygodnia;
 • konieczność doprecyzowania wynagradzania nauczycieli za ich pracę podczas wycieczek szkolnych i zielonych szkół;
 • brak powiazania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce;
 • potrzebę wsparcia prawnego i ochrony prawnej w konfliktach z rodzicami;
 • nadmiar zadań dodatkowych, często wykraczających poza obowiązki;
 • podejmowanie decyzji ponad głowami samych nauczycieli;
 • konieczność uporządkowania godzin dostępności;
 • pensum nauczycieli, zróżnicowanie ze względu na prowadzone zajęcia edukacyjne, liczbę uczniów w oddziale, ilość uczniów ze specjalnymi potrzebami, typ szkoły;
 • wysokość dodatku za wychowawstwo;
 • odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli związaną ze standardami ochrony małoletnich.

Zakres prac wynikających z pragmatyki zawodu nauczyciela zaprezentowany w zarządzeniu Minister Edukacji jest bardzo szeroki. W tym momencie  brak jest szerszych informacji na temat proponowanych zmian. Jakie zostaną wprowadzone? Czy zmieni się Karta Nauczyciela? W jakim zakresie? Dziś można tylko spekulować.

Źródło: Dziennik Urzędowy ME 2024 poz. 32