You are currently viewing Nowe legitymacje dla nauczycieli.

Nowe legitymacje dla nauczycieli.

  • Post category:Artykuły

Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt z 15 lutego 2024 r. nowelizacji rozporządzenia, w którym minister edukacji określi wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela, uwzględniając w szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także termin, w jakim dyrektor szkoły zobowiązany jest do wydania legitymacji.

Legitymacja służbowa nauczyciela jest zakwalifikowana do trzeciej kategorii dokumentów publicznych. Stanowi o tym § 3 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2329).

Dotychczas obowiązujące legitymacje nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, dlatego też mogą być one wydawane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2024 r.

W projekcie zaproponowano nowy wzór legitymacji. Zgodnie z nim legitymacja – w kolorze turkusowym, o wymiarach 53,98 mm na 85,60 mm – ma zawierać:

  • imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
  • wizerunek twarzy nauczyciela;
  • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
  • numer legitymacji;
  • datę wydania legitymacji
  • oraz hologram potwierdzający ważność legitymacji w danym roku szkolnym.

Poza tym na awersie legitymacji będzie umieszczony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napis „Rzeczpospolita Polska Republic of Poland”. W blankiecie legitymacji będzie można stosować, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczną warstwę bezstykową. Dzięki zastosowaniu tej warstwy legitymacja będzie nie tylko dokumentem potwierdzającym zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, lecz będzie mogła być szerzej wykorzystywana, ograniczając liczbę kart, jakimi posługują się nauczyciele, np. może stanowić jednocześnie kartę do biblioteki lub na stołówkę szkolną.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem legitymacja będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo. Dyrektor szkoły będzie potwierdzał ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Powyższe rozwiązanie zapewni dłuższy niż obecnie okres ważności legitymacji. Jest to rozwiązanie korzystne.

Wprowadzane zmiany oznaczają, że do dnia 12 lipca 2024 r. będzie jeszcze możliwość wydawania nauczycielom legitymacji według dotychczasowego wzoru, tj. bez minimalnych zabezpieczeń tego dokumentu przed fałszerstwem. Jak podkreśla resort edukacji w uzasadnieniu nowelizacji, rozwiązanie to ułatwi producentom legitymacji dostosowanie się do zmian zawartych w projektowanym rozporządzeniu. Od dnia 13 lipca 2024 r. legitymacja będzie wydawana wyłącznie według wzoru określonego w projektowanym rozporządzeniu.

Legitymacja służbowa nauczyciela wydana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych zachowuje ważność do końca okresu, na który została wydana.

Z uwagi na to, że obecnie legitymacje są wydawane nauczycielom na czas określony, zaś po zmianie będą wydawane bezterminowo, w projekcie rozporządzenia przewiduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym dyrektor szkoły będzie wydawał nauczycielowi nową legitymację również w przypadku upływu terminu ważności tej legitymacji. Dyrektor szkoły, analogicznie jak dotychczas, będzie stwierdzał nieważność dotychczasowej legitymacji przez jej przecięcie.

Źródło: legislacja.gov.pl