You are currently viewing Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 • Post category:Artykuły

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025


 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił projekt uchwały z 22 stycznia 2021r. w sprawie programu wieloletniego o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Głównym zadaniem programu jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa wszystkich Polaków czytających i nieczytających tak, by każdy miał równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książek. W uzasadnieniu projektu odwołano się do art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. który mówi o stwarzaniu warunków dla upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Zawarto także odwołania do licznych dokumentów wyższego rzędu zarówno polskich, jak i europejskich. Program został opracowany w oparciu o przeprowadzone diagnozy i wskazuje pięć ważnych przedsięwzięć:

 1. wspieranie rozwoju czytelnictwa, które warunkuje możliwość kształcenia się przez całe życie; wpływając na dobrostan jednostki i sposób jej funkcjonowania w społeczeństwie;
 2. zahamowanie spadku liczby czytelników bibliotek publicznych;
 3. poprawa atrakcyjności infrastruktury bibliotek publicznych;
 4. wzmacnianie praktyk czytelniczych dzieci i młodzieży;
 5. zmiana stereotypów dotyczących bibliotek i czytelnictwa.

Celem głównym programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku. Cel szczegółowy nr 3 odnosi się wprost do placówek oświatowych i skierowany jest na wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. Zakłada się, że dzięki działaniom zaproponowanym i podjętym w trakcie wdrażania programu nastąpi wzmocnienie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Rozwijane i nowo nabyte kompetencje wpłyną na sukcesy uczniów w szkole. Czytanie, rozumiane jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury uznawane jest za jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia, ale również za umiejętność niezbędną w dalszym życiu.

Efekty wpisane w program:

 • wzmocnienie pozytywnych wzorców związanych z czytelnictwem;
 • wspieranie nawyków czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, osób starszych i ogółu społeczeństwa;
 • zwiększenie zainteresowania zasobami i ofertą bibliotek publicznych;
 • poprawa infrastruktury i wizerunku bibliotek.
  Planowany budżet Programu wynosi 1,1 mld zł, w tym 635 mln pochodzi z budżetu państwa.

Źródło: bip.mkidn.gov.pl