You are currently viewing Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa …

Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa …

 • Post category:Artykuły
Do 31 października 2022 roku dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do swoich organów prowadzących o finansowe wsparcie na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada 2022 roku. Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać:
 • w Kierunku interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo;
 • w Kierunku interwencji 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne – na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.
Środki finansowe mogą być udzielone:
 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
  • realizację działań promujących czytelnictwo;
 1. w odniesieniu do szkół na:
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
   • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
   • zakup oprogramowania dla bibliotek,
   • zakup czytników e-booków,
   • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
   • realizację działań promujących czytelnictwo.
Z Programu w 2023 roku mogą skorzystać:
 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych;
 2. publiczne i niepubliczne:
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego;
 1. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
 2. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.
Więcej informacji, w tym o wysokości dofinansowania, oraz wzory właściwych druków na stronie:  mein.gov.pl