You are currently viewing MEiN informuje – ważne dla szkół ponadpodstawowych

MEiN informuje – ważne dla szkół ponadpodstawowych

  • Post category:Artykuły

12 kwietnia 2023 roku na stronie ministerstwa ukazała się informacja o przygotowaniach zmian w Karcie Nauczyciele i ustawie Prawo oświatowe. Projektowane nowelizacje  wynikają  ze zwiększonych potrzeb  kadrowych  i lokalowych, które z kolei są związane z kumulacją roczników uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych.

W ustawie – Karta Nauczyciela planuje się dodanie czasowo obowiązującego przepisu, przewidującego możliwość przydzielenia w roku szkolnym 2023/2024 nauczycielowi zatrudnionemu w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, za zgodą tego nauczyciela, godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.  Obecnie limit godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela wynosi połowę obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Nauczyciel mający 18-godzinne pensum może mieć maksymalnie 9 godzin ponadwymiarowych w tygodniu.

Natomiast w ustawie – Prawo oświatowe planuje się stworzenie możliwości organizacyjnych dla zapewnienia optymalnych warunków realizacji podstaw programowych w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia przez umożliwienie tworzenia czasowo działających w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanych organizacyjnie wymienionym szkołom prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. MEiN podkreśla, że dodatkowej lokalizacji nie należy jednak utożsamiać z inną lokalizacją prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o której mowa w art. 39 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe, gdyż ta dotyczy wszystkich typów szkół i nie jest ograniczona ramami czasowymi. 

Ministerstwo zaznacza, iż projektowane rozwiązania zostaną wprowadzone tylko na rok szkolny 2023/2024.  W tym roku trafi do szkół  blisko 510 tysięcy absolwentów szkół podstawowych. W uzasadnieniu podano,  że w roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów szkół ponadpodstawowych będzie kształtowała się na poziomie porównywalnym z liczbą tych uczniów w roku szkolnym 2021/2022, będzie to około 380 tysięcy.

Źródło:

  • gov.pl