You are currently viewing Lipcowe zmiany w prawie oświatowym.

Lipcowe zmiany w prawie oświatowym.

  • Post category:Artykuły
Chociaż już wakacje, w prawie oświatowym kolejne zmiany:
  1. 2 lipca 2021 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1203 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, t.j. 3 lipca 2021 r.,  z wyjątkiem § 1:
  1. pkt 5 lit. a i b oraz lit. d w zakresie odesłania do ust. 5a,
  2. pkt 9
– które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.;
  1. 2 lipca 2021 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw pod pozycją  1207 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2021 r.
Ponadto  17  czerwca 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej z 18 maja 2021 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe. Ustawa z 16 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  weszła w życie  z dniem 1 lipca 2021 r.

Tekst jednolity zawarty w załączniku obwieszczenia został ogłoszony na  podstawie  art.  16  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  z  dnia  20 lipca  2000 r.  o  ogłaszaniu  aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019  r. poz.  1461) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
  1. ustawą  z dnia 15 lipca 2020 r.  o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378),
  2. ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4),
  3. ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619),
  4. ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 762) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 maja 2021 r.
 
Trwają konsultacje dotyczące nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
W ramach Programu  przewiduje  się  zapewnienie  wyposażenia  lub  doposażenia  szkół w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, jako bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli  oraz zapewnienia  ciągłości realizacji  nauczania z wykorzystaniem  metod  i technik  kształcenia  na  odległość  wymuszonych  sytuacją epidemiczną  w  Polsce  i  na  świecie.  W tym  celu  przewiduje  się  udzielenie  wsparcia finansowego  organom  prowadzącym  szkoły  podstawowe  i  ponadpodstawowe,  szkoły za granicą  oraz  specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze  dla  uczniów  niewidomych  lub słabowidzących  (SOSW)  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  i innego  sprzętu  niezbędnego do realizacji   programów  nauczania  z   wykorzystaniem  technologii  informacyjno – komunikacyjnych. Szczegóły na stronie rcl.gov.pl