You are currently viewing Laptopy dla uczniów i nauczycieli.

Laptopy dla uczniów i nauczycieli.

  • Post category:Artykuły

Prezydent Andrzej Duda 13 lipca 2023 r. podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Ustawa ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wsparcie to polegać ma na wyposażeniu w laptopy uczniów klas IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej oraz na jednorazowym przekazaniu bonów na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Ustawa zakłada, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, dostarczanie kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół wymienionych w ustawie, komputerów przenośnych typu „laptop”. Organem właściwym do udzielania ww. wsparcia będzie minister właściwy do spraw informatyzacji, który dokonywał będzie zakupu laptopów, które następnie przekazywane będą  rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże laptopy organowi prowadzącemu szkołę w terminie umożlwiającym ich przekazanie uczniom do dnia 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w klasie objętej wsparciem.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców i nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.

Ustawa zawiera także regulację epizodyczną, przewidującą przekazywanie nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, jednorazowego świadczenia w postaci bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Określenie grup nauczycieli uprawnionych do uzyskania wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nastąpi w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Bonu nie otrzyma nauczyciel, który na dzień składania zbiorczego wniosku:

  1. pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia,
  2. jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  3. przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni,
  4. jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Wysokość bonu została ustalona na kwotę 2500 zł. Prawo do dokonania płatności bonem wygasa w dniu 31 grudnia 2025 r.

Złożenia zbiorczego wniosku o bon obejmującego wszystkich uprawnionych i zainteresowanych nauczycieli danej szkoły będzie dokonywał organ prowadzący szkołę z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, którego funkcjonowanie zapewni minister właściwy do spraw informatyzacji. Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji. W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych.

I ważna informacja: w celu prawidłowej realizacji wprowadzanych rozwiązań prawnych ustawa dokonuje także zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  – wyłączono spod egzekucji administracyjnej laptopy, laptopy przeglądarkowe, oraz bony na ich zakup. Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, którymi wyłączono z opodatkowania tym podatkiem nabycie laptopów i laptopów przeglądarkowych oraz bony dla nauczycieli na ich zakup.

Powyższe rozwiązania mają wejść w życie  14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

  • sejm.gov.pl
  • prezydent.pl