You are currently viewing Klasyfikacja roczna i końcowa – krótkie przypomnienie wybranych informacji.

Klasyfikacja roczna i końcowa – krótkie przypomnienie wybranych informacji.

 • Post category:Artykuły

Klasyfikacja roczna i końcowa – krótkie przypomnienie wybranych informacji.


Coraz bliżej do końca roku szkolnego 2020/2021, a tym samym klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów. Ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie rozporządzenie oraz statut każdej szkoły określają szczegółowe warunki prawidłowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.

Jakie pytania przed klasyfikacją powinien sobie postawić nauczyciel:

 1. Czy ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się zgodnie art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty i § 10 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r.?
 2. Czy uczniowie i ich rodzice znają:
  • wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych?
 3. Czy uczniowie i ich rodzice znają:
  • warunki i sposób oraz kryteriach oceniania zachowania;
  • warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania?
 4. Czy ocena z diagnozy przedmiotowej/egzaminu zewnętrznego może być wpisana do dziennika lekcyjnego jako ocena bieżąca i brana pod uwagę do ustalania średniej?
 5. Czy uczniowie otrzymywali oceny niedostateczne za brak pracy domowej?
 6. Czy ocena z testu sprawdzającego przeprowadzonego na koniec roku powinna w sposób decydujący wpływać na ocenę roczną z zajęć edukacyjnych?
 7. Czy uczniowie otrzymali odpowiednią ilość ocen bieżących za różnorodne formy aktywności?
 8. Czy pamiętam o zależności oceny celującej i podstawy programowej?
 9. Jak prawidłowo ustalić ocenę zachowania?
 10. Jakie są wymagania w zakresie oceniania zachowania?
 11. Jaka pomoc w celu nadrobienia braków została zaproponowana uczniowi, który był na śródrocze nieklasyfikowany lub uzyskał negatywne oceny z zajęć edukacyjnych?
 12. Czy przy ustalaniu oceny rocznej korzystam ze średniej arytmetycznej, średniej ważonej? Czy to ma oparcie w podstawie prawnej?
 13. Co zawiera artykuł 44g ustawy?
 14. Jakie obowiązki spoczywają na nauczycielu i wychowawcy przed zebraniem klasyfikacyjnym rocznym rady pedagogicznej? Jakie są konsekwencje ich zlekceważenia?
 15. Kto może i na jakich zasadach ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania?
 16. Dla kogo organizuje się i w jakich terminach egzaminy klasyfikacyjne?
 17. Jaki jest wpływ oceny negatywnej zachowania na sytuację ucznia?
 18. Dla kogo, w jakich warunkach i w jakich terminach organizuje się egzaminy poprawkowe?
 19. Czy ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna?
 20. Czy ocena z zajęć edukacyjnych i zachowania ustalona w klasyfikacji rocznej jest ostateczna?

To tylko część pytań. Ocenianie szkolne musi być zgodne z prawem. Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź na szkoleniu: ,,Efektywne podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21”.