You are currently viewing Język łaciński i BiZ w szkole ponadpodstawowej w kolejnym roku szkolnym

Język łaciński i BiZ w szkole ponadpodstawowej w kolejnym roku szkolnym

 • Post category:Artykuły

Opublikowano projekt rozporządzenia zawierającego  zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.), określającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Proponowane zmiany polegają na:

 1. uzupełnieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski:
 • dodaje się część zatytułowaną „Zalecane gry o walorach edukacyjnych”. Wymienia się gry: „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”.
 • W uzasadnieniu napisano:

– cyfrowe opowieści angażują dziesiątki milionów odbiorców, dając podstawy do przeżywania pasjonujących opowieści,

– stanowią jeden z kluczowych elementów współczesnej kultury,

– pozwalają rozwijać umiejętności psychomotoryczne,

– są przestrzenią budowania międzyludzkich relacji,

– są  źródłem artystycznej ekspresji;

 1. określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński – zakres podstawowy
 • począwszy od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli uczyć się (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) języka łacińskiego jako drugiego języka obcego (zamiast drugiego języka obcego nowożytnego),
 • podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński – zakres podstawowy została opracowana analogicznie do podstawy programowej języka obcego nowożytnego i obejmuje warianty: nauka języka od podstaw i kontynuacja nauki języka ze szkoły podstawowej – w zależności od tego czy nauczanie będzie stanowiło kontynuację nauki języka łacińskiego ze szkoły podstawowej, czy też będzie prowadzone od podstaw,
 • są planowane również zmiany w egzaminie maturalnym, polegające na możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka z przedmiotów obowiązkowych, w części pisemnej od roku szkolnego 2026/2027;
 1. zastąpieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony:
 • cel  – dostosowanie kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych w tym obszarze do potrzeb rynku pracy czy też uczelni oraz wyposażenie młodych ludzi w kompetencje, które pozwolą im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w świecie finansów i zarządzania oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych,
 • różnice między podstawą programową podstaw przedsiębiorczości a podstawą programową BiZ dotyczą nacisku na wymiar praktyczny, aktywnym wymiarze nauczania, nauczaniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwijaniu kompetencji miękkich uczniów, analizie studiów przypadku (poziom rozszerzony),
 • w ramach zakresu podstawowego będą osiągane efekty kształcenia głównie związane
  z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych (w tym zarządzania sobą i swoimi finansami) oraz podstawowymi umiejętnościami analizy elementów otoczenia biznesowego pod kątem identyfikacji możliwych szans do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, ale też przygotowaniem do wejścia na rynek pracy,
 •   efekty kształcenia w zakresie rozszerzonym koncentrują się na opracowaniu planu przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego wraz z pogłębieniem kompetencji przywódczych (w tym kierowania zespołem projektowym) i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozszerzonej analizy otoczenia gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości,
 •  BiZ  począwszy od roku szkolnego 2023/2024 będzie jednym  z przedmiotów rozszerzonych do wyboru przez uczniów, zaś począwszy od roku szkolnego 2026/2027 przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

Źródło: rcl.gov.pl