You are currently viewing Ważne zamiany dla szkół artystycznych!

Ważne zamiany dla szkół artystycznych!

  • Post category:Artykuły

Ważne zamiany dla szkół artystycznych!


   W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pojawiły się niezwykle ważne zmiany dla szkoł artystycznych, związanych z klasyfikacją roczną.
Rozporządzenie przewiduje, iż w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych, jest ustalana w trybie egzaminu , nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. Powyższe dotyczy rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z:

  • instrumentu głównego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia, oprócz uczniów klas I tych szkół;
  • odpowiednio instrumentu głównego, instrumentu głównego – jazzowego, śpiewu lub rytmiki w odpowiednich specjalnościach ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia, oprócz uczniów klas programowo najwyższych tych szkół;
  • tańca klasycznego w ogólnokształcącej szkole baletowej i szkole sztuki tańca, oprócz uczniów klas programowo najwyższych tych szkół.

   Biorąc pod uwagę ponad półroczny okres odbywania zajęć w trybie zdalnym, przygotowanie w tak krótkim okresie do praktycznego egzaminu w zakresie zajęć kluczowych dla danego typu szkoły bądź specjalności w ramach tego typu, stanowiłoby zdecydowanie nadmierne obciążenie zarówno dla ucznia, jak i dla pedagogów. W związku z powyższym, po konsultacji ze środowiskiem szkolnictwa artystycznego, w bieżącym roku szkolnym jednorazowo odstępuje się od przeprowadzenia ww. egzaminów, a ustalenie ocen klasyfikacyjnych pozostawia się w gestii nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne artystyczne, którzy są najlepiej zorientowani w umiejętnościach i postępach uczniów. Rozwiązanie to jest korzystniejsze dla procesu dydaktycznego oraz rozwoju artystycznego i psychofizycznego uczniów.