You are currently viewing Egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty.

  • Post category:Artykuły

Egzamin ósmoklasisty za kilka miesięcy, ale w związku z nim trzeba pamiętać o ważnym terminie.


 

   Nie później niż do końca listopada zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty /t.j. z 2020r. poz. 1361/ dyrektor szkoły przekazuje do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w postaci elektronicznej przy użyciu systemu wymiany plików wskazanego przez dyrektora tej komisji.

§ 11. cytowanego rozporządzenia określa zawartość wykazu:

  1. dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;
  2. informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;
  3. informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy;
  4. informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
    a) formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
    b) warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; 
  5. informację o przedmiotach do wyboru, z których uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

   Warto przypomnieć, że do tej pory uczniowie klas ósmych przystępowali do obowiązkowego egzaminu dwukrotnie i za każdym razem w nietypowych okolicznościach. Pierwszy egzamin przypadał w czasie ogólnopolskiego strajku nauczycieli. W komisjach nadzorujących przebieg egzaminu zasiadali księża, leśnicy, urzędnicy, przedstawiciele służb mundurowych, zakonnice. Drugi egzamin odbył się w czasie pandemii i chociaż w komisjach tym razem zasiadali nauczyciele, to również nie odbyło się bez perturbacji. Termin został przeniesiony z kwietnia na czerwiec. Jak będzie w tym roku szkolnym?
   Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu w terminie głównym, to pisze go w terminie dodatkowym.
   Ważne, że do egzaminu musi przystąpić każdy uczeń, bo jest to jeden z warunków ukończenia szkoły. Nie można tego egzaminu nie zdać. Jeszcze w tym roku uczniowie zdają egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W roku 2022 przybędzie dodatkowy przedmiot egzaminacyjny. Uczniowie wybiorą jeden spośród następujących przedmiotów: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia. Zatem egzamin ósmoklasisty będzie trwał nie trzy, jak obecnie, a cztery dni.
   Na stronie CKE zostały opublikowane informatory o egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru. W opublikowanych informatorach podano, że egzamin ósmoklasisty z biologii potrwa 90 minut i będzie się składać z od 18 do 25 zadań, a połowę punktów będzie można zdobyć za zadania otwarte. Tyle samo czasu na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli na egzaminach z geografii, chemii i z fizyki, na nich zadań będzie od 20 do 30. Na historii do rozwiązania w ciągu 90 minut będzie od 24 do 28 zadań. Czas trwania egzaminu będzie mógł zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi