You are currently viewing Ministerialne plany

Ministerialne plany

 • Post category:Artykuły

W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje  o planowanych przez resort edukacji zmianach w szkolnictwie.  Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada nowe rozwiązania w różnych obszarach. Pomysły nowych porządków i modernizacji pojawiają się w wypowiedziach kierownictwa resortu, Barbary Nowackiej, Katarzyny Lubnauer, Joanny Muchy czy posłanki Doroty Łobody.

Trwają  zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. ,,Zależy nam bardzo na tym, żeby zmieniać standardy w oświacie, żeby odpartyjnić, odpolitycznić polską edukację. Kurator może być apolityczny’’ – podkreśliła na konferencji prasowej 8 stycznia b.r. w Lublinie wiceminister Joanna Mucha. Zapowiedziała również, że niebawem rozpoczną się konkursy na stanowiska kuratorów. Funkcja ta przypadnie osobie najlepszej w konkursie, a nie osobie wskazanej przez polityków. Zdaniem wiceminister kuratorium nie powinno być tylko instytucja sprawdzającą, powinno być wsparciem dla nauczycieli, pomagać wypełniać funkcje wychowawcze i edukacyjne. Poinformowała, że pierwszy konkurs na stanowisko kuratora zostanie rozpisany w Małopolsce. „Chciałabym, żeby tu startowały osoby z pasją, doświadczeniem i z chęcią zmieniania szkół” tłumaczyła  minister Nowacka na spotkaniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Linii.

Pojawiły się również zapowiedzi powołania rzecznika praw ucznia z szerokim kompetencjami.

W jednym z wywiadów Minister Edukacji powiedziała: ,,należy ulżyć uczniom, tzn. uwolnić ich od ciężkich plecaków, przeładowanych podstaw programowych  i od prac domowych. Taka liczba prac domowych, jaka mają dzisiaj dzieci w szkołach podstawowych, czasami bywa absurdalna’’.  Powraca zatem sprawa lżejszych tornistrów. Podręczniki będą mogły pozostawać w klasach, szkolnych szafkach. Uczniowie będą mogli skorzystać z elektronicznej wersji i wyświetlić książkę na komputerze, tablecie, telefonie.

Jeszcze w tym roku szkolnym ma zostać wprowadzona zmiana dotycząca prac domowych. Jej celem jest znaczne ograniczenie tego typu prac dla uczniów szkół podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas I – III. Zmiany mają być zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. ,,W przypadku klas I – III prace domowe nie mają sensu. Takie dziecko samodzielnie pracy domowej nie rozwiąże. Realnie to nie jest zadanie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców’’  – tłumaczyła wiceminister  Lubnauer  w radiu ZET  i oceniła, że tak nie powinno być.

Kolejny pomysł dotyczy likwidacji egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Zdaniem pomysłodawców egzamin ósmoklasisty nie  jest dobrym rozwiązaniem. Inicjatorzy tej zmiany uważają, że uczeń nie otrzymuje informacji zwrotnej, co należy uzupełnić, poprawić i nikt mu już w tym nie pomoże. Poza tym nauczyciele zbyt mocno koncentrują się na przygotowaniu do egzaminów a nie na przekazywaniu wiedzy. Co w zamian? W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  wyniki egzaminu mogłaby zastąpić rozmowa kwalifikacyjna. Pojawiają się również głosy o dodaniu do obecnych trzech przedmiotów egzaminacyjnych kolejnego czwartego.

Trwają prace nad zmianami podstawy programowej, ograniczenie treści wyniesie od 5 do 20 procent w zależności od zajęć edukacyjnych. Od września 2024 r. wraz z podstawą programową zostanie ograniczona lista lektur szkolnych. Zespoły programowe w ministerstwie będą współpracować z ekspertami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, aby uniknąć kolizji między wymaganiami egzaminacyjnymi a podstawa programową.

Planuje się usunięcie podręcznika do zajęć edukacyjnych .,,Historia i Teraźniejszość’’ lub dokonanie w nim korekty.

Toczy się dyskusja nad likwidacją ocen z wychowania plastycznego, muzyki, plastyki, techniki.

W zapowiedziach resortu jest od września jedna godzina religii w tygodniu po albo przed lekcjami. Wiceminister Mucha zaznaczyła, że ,,jeżeli Kościół Katolicki życzy sobie, żeby ten wymiar był większy, może zorganizować dodatkowe lekcje dla uczniów, którzy będą chcieli w nich uczestniczyć’’. Minister Edukacji powiedziała: ,,to jest zaskakujące, że dziecko ma mniej godzin biologii, fizyki, chemii razem wziętych niż lekcji religii”.

Postulaty różnych gremiów związanych z edukacja dotyczą między innymi likwidacji kuratoriów, zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach do 18, zastąpienia ocen cyfrowych oceną opisową czy odgórnego wprowadzenia mediacji rówieśniczych jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów.

Podwyżki dla  nauczycieli maja wejść w życie od 1 lutego lub marca z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Podwyżka dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wyniesie 30 procent, dla początkujących – 33 procent. ,,Praca na stanowisku dydaktyka, wychowawcy czy psychologa stanie się atrakcyjna’’ – zapewniła minister na spotkaniu z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich.

Zmiany nastąpią po opublikowaniu stosownych aktów prawnych.

Na dzień 14 stycznia 2024 r. zostały opublikowane trzy projekty rozporządzeń:

 1. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 Źródło:

 • infor.pl
 • men.pl
 • kurierlubelski.pl
 • nowiny24.pl
 • glos.pl
 • gazetaprawna.pl
 • legislacja.rcl.pl