You are currently viewing Co nowego od 1 lutego

Co nowego od 1 lutego

 • Post category:Artykuły

Co nowego od 1 lutego?


 

Ukazały się kolejne rozporządzenia regulujące pracę szkoły/placówki:

 • Rozporządzenie MEiN z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2021r. poz. 202;
 • Rozporządzenie RM z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. z 2021r. poz. 207.

Z rozporządzenia Rady Ministrów oświaty dotyczy §28 ust.13 pkt 16 i 17. Zmienione punkty dotyczą próbnego zastosowania różnorodnych materiałów na egzaminy próbne i właściwe oraz prowadzenia badań edukacyjnych:
– pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;”
– dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”

Od 1 lutego na podstawie rozporządzenia MEiN:

 1. dyrektor szkoły ma obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu, bo w §2 ust. 3f otrzymał brzmienie:
  „W przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w §1a ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
  1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
  2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły”;
 2. dyrektor może takie zajęcia zorganizować dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, bo w §2 po ust. 3f dodano ust. 3fa w brzmieniu:
  „W przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 1a ust. 1, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły”;
 3. W szkole można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę, bo w §2 po ust. 6 dodano ust. 6a w brzmieniu:
  „W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 6, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego”;
 4. można przeprowadzać testy próbne – przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych, bo w §2b po ust. 5 dodano ust. 5a w brzmieniu:
  „W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 5, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego”.

Do 14 lutego 2021r. została przedłużona nauka zdalna dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.
Naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego będą kontynuowali uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym.