You are currently viewing „Badanie kompetencji ruchowych uczniów” zamiast ,,Sportowych talentów”.

„Badanie kompetencji ruchowych uczniów” zamiast ,,Sportowych talentów”.

  • Post category:Artykuły

18 czerwca 2024 r. upubliczniony został  Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw –  nr projektu UD32.

Zapowiadana nowelizacja ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia w polskim sporcie występowania negatywnych rozwiązań takich jak dyskryminacja, przemoc czy nierówne traktowanie.

Przygotowany projekt przewiduje także zmianę nazwy ewidencji „Sportowe talenty” na ewidencję „Badanie kompetencji ruchowych uczniów”. Wprowadzane przepisy ograniczą również funkcjonowanie ewidencji jedynie do celów statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwe pozyskiwanie danych z ewidencji przez  kluby sportowe, związki sportowe i PZS, które służyć miało identyfikacji talentów. Mając na uwadze dyskusje związane z ochroną oraz przetwarzaniem danych osobowych z ewidencji, projektowane przepisy mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych uczniów i ograniczenie ich przetwarzania. Warto przypomnieć, że właśnie szerokie udostępnianie danych wrażliwych uczniów wywoływało niepokój, wywoływało liczne kontrowersje wśród rodziców, nauczycieli i ekspertów. Emocje wywoływał przede wszystkim mechanizm monitorowania zmian kondycji fizycznej uczniów. W marcu i kwietniu nauczyciele wychowania fizycznego mieli przeprowadzić testy sprawnościowe uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

 Na początku października 2023 r. zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Sportu i Turystyki z prośbą o ustosunkowanie się do wątpliwości dotyczących zasadności gromadzenia w publicznej bazie danych o wzroście i wadze uczniów oraz o wynikach obowiązkowych testów sprawnościowych Po przyjęciu nowelizacji zagregowane i zanonimizowane dane (tj. wysokość, masa ciała i wyniki prób sprawności) będą mogły być przekazywane wyłącznie do celów naukowo-badawczych, dydaktycznych, oświatowych lub statystycznych.

O konieczności zmian przekonywała szefowa resortu edukacji, podkreślając wolę zmodernizowania programu dotyczącego testów sprawnościowych uczniów. To zdanie podzielał również  MSiT Sławomir Nitras. Zapowiadał zmianę nazwy  i wskazał, że program w nowej odsłonie będzie się koncentrował na rozwoju kompetencji ruchowych uczniów, a nie wyławianiu talentów.  Zdaniem ministra szkoła nie jest od tego, by selekcjonować dzieci na te, które są sprawne od tych, które od pierwszej lekcji WF-u są określone jako mało sprawne.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r., przy czym rozwiązania dotyczące ewidencji zostaną wprowadzone już po 14 dniach od ogłoszenia.

Źródło: legislacja.gov.pl