You are currently viewing Zmiany w nadzorze pedagogicznym MEiN w bieżacym roku

Zmiany w nadzorze pedagogicznym MEiN w bieżacym roku

 • Post category:Artykuły

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku.

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe MEiN ustalił na  rok szkolny 2021/2022 następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Pismem DKO-WNP.4092.46.2021.DB z dnia 28 marca 2022 roku minister Czarnek poinformował, że do wyżej wymienionych priorytetów dodaje nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 w brzmieniu:

 1. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.”

 

Jednocześnie w części „Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli” skreślił zadania ustalone w lit. f i g:

f,, w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;

g) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:

 • „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.

Zatem pojawiły się nowe, kolejne zadania dla dyrektorów: zmiany w planie nadzoru pedagogicznego, przedstawienie zmian radzie pedagogicznej, a potem uwzględnienie zmian w sprawozdaniu z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w tym roku szkolnym.