You are currently viewing Zmiany w ustawach – projekt z 20 lipca 2021 r.

Zmiany w ustawach – projekt z 20 lipca 2021 r.

 • Post category:Artykuły
Zmiany w ustawach – projekt z 20 lipca 2021 r.

Na stronie legislacja.gov.pl ukazał się projekt zmian w  następujących ustawach:
 1. ustawie z 16 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe;
 2. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 3. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 5. ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 1. Projektowane zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczą:
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie nadzoru pedagogicznego:
  Jedna z propozycji: Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. W przepisach określono dla dyrektora szkoły lub placówki 7-dniowy termin na przekazanie ww. wyjaśnień organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub upływu terminu na ich przekazanie wyznaczyć dyrektorowi szkoły lub placówki ostateczny termin realizacji tych zaleceń. Niezrealizowanie przez dyrektora szkoły lub placówki zaleceń w ostatecznym terminie wyznaczonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny umożliwi temu organowi wystąpienie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia;
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływania na ww. stanowisko;
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (zespołu szkół lub placówek), w tym na stanowisko dyrektora nowo zakładanej szkoły lub placówki (nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek):
  Jedna ze zmian: w skład komisji konkursowych będą powoływani przedstawiciele wyłącznie tych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionych spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, które działają w szkole lub placówce, w której konkurs się odbywa;
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie odwoływania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce;
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie procedury likwidacji szkoły;
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie tworzenia zespołu szkół lub placówek;
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie arkusza organizacji szkoły i przedszkola:
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie wzmocnienia nadzoru nad szkołami niepublicznymi;
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły;
 • modyfikacji rozwiązań w zakresie zawieszania dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków;
 • wprowadzenia możliwości tworzenia szkół filialnych przez publiczne szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne;
 • modyfikacji przepisów regulujących działalność oddziałów przygotowania wojskowego oraz rekrutację do szkół prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej;
 • wprowadzenia rozwiązań dotyczących zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • zmian w organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w podmiotach leczniczych.
 1. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  dotyczą m.in.:
  Doprecyzowania warunków, jakie powinien spełniać podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. Należy podkreślić, że zadaniem takiego podręcznika jest zaznajomienie uczniów z nowymi dla nich treściami nauczania określonymi dla danego etapu edukacyjnego, ich porządkowanie i utrwalanie oraz kształtowanie umiejętności określonych w podstawie programowej. Podręczniki typu repetycyjnego (repetytoria) służą natomiast powtarzaniu i utrwalaniu treści nauczania i ukierunkowane są na wykonywanie zadań typu egzaminacyjnego, a zatem repetytoria należy traktować jako materiał edukacyjny zastępujący lub uzupełniający podręcznik. Podręcznik jest środkiem dydaktycznym wspierającym uczniów w nabywaniu umiejętności określonych w podstawie programowej, a więc sposób jego opracowania nie powinien być uzależniony od formuły egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego i podporządkowany wyłącznie ćwiczeniu technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych – napisano w uzasadnieniu.
 1. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej dotyczą m.in.
 • zwiększenia zakresu danych zbieranych w Systemie Informacji Oświatowej o zadania szkoły lub placówki wobec uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • umożliwienia pozyskania danych osobowych i dziedzinowych nauczycieli przez Zakład  Ubezpieczeń Społecznych w celu prowadzenia analiz związanych m. in. ze skutkami epidemii.
 1. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotyczą przesunięcia terminu dostosowania lokali, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, do 31 sierpnia 2024 r.
   
 2. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują:
 • wydłużenie  okresu realizacji pierwszego szkolenia branżowego nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wydłużenie terminu odbycia pierwszego szkolenia branżowego przez nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w roku szkolnym 2019/2020, do 4 lat, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.
 
Projekt zawiera ponadto przepisy końcowe i przejściowe.