You are currently viewing Zmiany w podstawach programowych od 1.09.2023 roku – łacina, technika, BiZ

Zmiany w podstawach programowych od 1.09.2023 roku – łacina, technika, BiZ

 • Post category:Artykuły

Ukazał się projekt zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  – Dz. U. poz. 356, z późn. zm.

 

Proponowane zmiany polegają na:

 1. określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński (zmiana w załączniku nr 2):
 • nauka języka łacińskiego uczy logiki, myślenia, kultury, jest również ogromną pomocą w nauce języków obcych nowożytnych,
 • język łaciński będzie mógł być nauczany w szkole podstawowej w klasach VII i VIII jako drugi język obcy,
 •  nie przewiduje się włączenia języka łacińskiego do katalogu języków obcych, z których uczniowie będą mogli przystępować do egzaminu ósmoklasisty;
 1. zmianie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika (załącznik nr 2):
 • przedmiot technika stanowi niezbędny element łączący kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe w przyszłości,
 • zakłada się wykorzystanie programu „Laboratoria przyszłości”, a także propozycji zgłaszanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dotyczących potrzeby rozszerzenia zagadnień dotyczących wychowania komunikacyjnego,
 • wprowadza się odpowiednie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika w obszarze treści technicznych,
 • rozszerza się  treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym, również w związku z pojawiającymi się nowymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch),
 • wprowadza się zmiany w zakresie: opisu założeń przedmiotu technika, celów kształcenia, treści nauczania oraz warunków i sposobu realizacji tego przedmiotu,
 • zmieniona podstawa programowa techniki będzie obowiązywała od roku szkolnego 2023/2024, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej;
 1. zastąpieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie (załącznik nr 4a):
 • proponuje się zastąpienie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – przedmiotem o nazwie biznes i zarządzanie,
 • zakłada, że będą osiągane efekty kształcenia związane głównie z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych (w tym zarządzania sobą i swoimi finansami) oraz podstawowymi umiejętnościami analizy elementów otoczenia biznesowego pod kątem identyfikacji możliwych szans do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, ale też przygotowaniem do wejścia na rynek pracy,
 • szczególny nacisk został położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich,
 • zakłada się wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia, w tym uczenia się przez działanie i środków dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie i narzędzia cyfrowe;
 1. uchyleniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (załącznik nr 6):
 • proponuje się uchylenie podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (od roku szkolnego 2023/2024),
 • podstawy przedsiębiorczości będą mogli realizować słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem szkolnym 2023/2024 – do zakończenia cyklu kształcenia.

Źródło: rcl.gov.pl