You are currently viewing Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

 • Post category:Artykuły

MEiN przygotowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ze względu na pilną konieczność zapewnienia prawidłowej pracy szkół, placówek i centrów kształcenia zawodowego, w tym w szczególności zakładania i wydawania, od roku szkolnego 2022/2023, uczniom dokumentów według wzorów określonych projektowanym rozporządzeniem.

W zakresie merytorycznym projektowane rozporządzenie co do zasady powiela rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.). W stosunku do obowiązującego rozporządzenia najważniejsze zmiany dotyczą: 

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projekt przewiduje następujące zmiany:

 1. wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostały opracowane bez wyszczególnionych nazw przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych);
 2. przy wpisywaniu nazw przedmiotów będzie brana pod uwagę kolejność przyjęta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły; ujednolicenie wzorów świadectw szkolnych i arkuszy ocen jest ponadto związane ze zmianami, które zostały wprowadzone w przywołanym rozporządzeniu, polegającymi na sukcesywnym wprowadzaniu nowych przedmiotów, tj. historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023, języka łacińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024 oraz biznesu i zarządzania (zamiast podstaw przedsiębiorczości) w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024; 
 3. określenie jednego wzoru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty z powodu rezygnacji z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru;
 4. zmian w zakresie wydawania mLegitymacji szkolnych. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel szkoły będą obowiązane do wydawania uczniom legitymacji także w postaci dokumentu mobilnego; mLegitymacja szkolna będzie wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu;
 5. rezygnacji z określania wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej; do dnia 12 lipca 2024 r. przedszkola i szkoły będą mogły jeszcze wydawać legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne również w dotychczasowej postaci papierowej; przewiduje się również przepis przejściowy zachowujący ważność legitymacji przedszkolnych i legitymacji szkolnych wydanych do dnia 12 lipca 2024 r. na podstawie obowiązującego rozporządzenia, do czasu zakończenia realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego lub zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole;
 6. usunięcia ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej pola przeznaczonego na wpisanie numeru PESEL;
 7. uaktualnienie opisu zabezpieczeń przed fałszerstwem dla wzorów dokumentów publicznych;
 8. uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji blankietów i druków dokumentów publicznych oraz ewidencji wydanych dokumentów publicznych;
 9. zmiana loga inicjatywy Europass we wzorze suplementu do dyplomu zawodowego i we wzorze suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 10. określenie wzoru zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu;
 11. określenie odrębnych wzorów poddruków duplikatów na potrzeby wydawania świadectw szkolnych promocyjnych;
 12. uzupełnienie przepisów projektowanego rozporządzenia o szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tej ustawy.

Ponadto w projekcie rozporządzenia przewidziano  zmiany o charakterze porządkującym i dostosowującym, w tym między innymi:

 1. zmieniono symbol na drukach w związku ze zmianą nazwy ministerstwa – symbol MEN został zastąpiony symbolem MEiN;
 2. zastąpiono wyraz „pieczęć” wyrazem „pieczątka” w wyrażeniu „pieczęć i podpis dyrektora”, który widnieje we wzorach arkuszy ocen, indeksów, świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń wydawanych przez szkoły oraz wzorach dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Projekt uwzględnia również liczne przepisy przejściowe.

Źródło: rcl.gov.pl