You are currently viewing Uwaga zmiana

Uwaga zmiana

  • Post category:Artykuły

Uwaga zmiana – możliwość przesunięcia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki


 

5 lutego 2021r. w Dzienniku Ustaw pod pozycja 242 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie weszło w życie 6 lutego 2021r. Wprowadza ono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) zmianę polegającą na dodaniu po § 11h paragrafu 11ha. W ten sposób zmienione zostają zapisy dotyczące konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki – jednostki systemu oświaty, które miałyby się odbyć przed 2 września 2021r.
Ważne zmiany dotyczą:

  1. określenia sytuacji, w których organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2026r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny:
    „przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny”;

  2. możliwości powierzenia przez organ prowadzący pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki przez; w tym wypadku powierzenie może nastąpić maksymalnie do 31 sierpnia 2022r.:
    ,,powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022r.”;

  3. możliwości przedłużenia przez organ prowadzący pełnienia obowiązków dyrektora systemu oświaty, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022r.:

    ,,przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022r.”

Przed przedłużeniem wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej i rady szkoły/placówki.

Ustawodawca uwzględnił także sytuację powoływania na stanowisko dyrektora nowej jednostki systemu oświaty. Istnieje wówczas możliwość nieprzeprowadzania konkursu. W ten sposób można powołać dyrektora na stanowisko na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2022r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny. Warunkiem koniecznym do powierzenia stanowiska dyrektora nowej jednostki jest pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny.