You are currently viewing Kwalifikacje nauczycieli – projekt MEiN

Kwalifikacje nauczycieli – projekt MEiN

 • Post category:Artykuły

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na zmiany w sposobie kształcenia nauczycieli, które zostały wprowadzone:

 • ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);
 • rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890 oraz z 2022 r. poz. 1872).

Poszczególne przepisy projektowanego rozporządzania w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli określają odpowiednio:

 • 1 – przedmiot rozporządzenia;
 • 2 – definicje pojęć użytych w rozporządzeniu;
 • 3–15 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu lub prowadzonych zajęć, w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;
 • 16 – kwalifikacje wymagane do nauczania lub prowadzenia w przedszkolach, szkołach, grupach lub oddziałach zajęć umożliwiających uczniom należącym do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej;
 • 17–24 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnych: przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • 25 i § 26 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i w internatach;
 • 27–33 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga, nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela psychologa, nauczyciela logopedy, nauczyciela doradcy zawodowego i nauczyciela terapeuty pedagogicznego;
 • 34 – kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900);
 • 35 – kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe;
 • 36 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • 37 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych za granicą i w oddziałach dziecięcych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, o których mowa w art. 25a ustawy Prawo oświatowe;
 • 38–46 – przepisy przejściowe i końcowe.

W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli według następujących zasad:

 • nowe wymagania kwalifikacyjne, odpowiadające nowemu standardowi kształcenia nauczycieli, określono wobec osób, które rozpoczęły studia lub studia podyplomowe po dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. po dniu 3 sierpnia 2019 r.;
 • wobec osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. przed dniem 3 sierpnia 2019 r., utrzymano dotychczasowe wymagania kwalifikacyjne;
 • w przypadku nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowano nabyte przez te osoby kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Zasadą ogólną przyjętą przy określaniu kwalifikacji nauczycielskich wobec osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z nowym standardem jest posiadanie przez te osoby kwalifikacji do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) po ukończeniu 5-letniego cyklu kształcenia (tj. po ukończeniu przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia – łącznie – przy czym zarówno studia pierwszego stopnia, jak i studia drugiego stopnia muszą być prowadzone w takim samym zakresie, odpowiadającym nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom), a ponadto posiadaniu przygotowania pedagogicznego.

Projekt zawiera katalog wyjątków  od powyższej zasady ogólnej.

Wprowadzono również przepisy szczególne dotyczące kwalifikacji do nauczania nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. Kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu (wprowadzanego od 1 września 2023 r. do szkół ponadpodstawowych, tj.: liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia), będą posiadały także osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów posiadały kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

W załączniku do rozporządzenia zostały wyszczególnione egzaminy z języków obcych, których świadectwa mogą być honorowane przy potwierdzaniu kwalifikacji do nauczania języka obcego w poszczególnych typach szkół i placówek.

Projekt dostępny jest na stronie rcl.gov.pl