You are currently viewing Ocenianie uczniów z Ukrainy- jakie zmiany w kolejnym rozporządzeniu zmieniającym.

Ocenianie uczniów z Ukrainy- jakie zmiany w kolejnym rozporządzeniu zmieniającym.

 • Post category:Artykuły

11 kwietnia 2022 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – Dz. U. z 2022 r. poz. 795.

Wchodzi w życie 12 kwietnia 2022 roku.

W przywołanym wyżej rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:

 • 6a  wprowadza regulację umożliwiającą realizację w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w branżowej szkole I stopnia lub technikum.

 • 6b  wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub też zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. W tym przypadku zamiast świadectwa szkolnego uczeń otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego.

 • W 6b ust. 2 rozporządzenia wskazano, jakie informacje należy zamieścić w tym zaświadczeniu, natomiast w ust. 3 wskazano, w którym miejscu arkusza ocen ucznia należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej.

 • Dopuszczenie możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy skutkuje koniecznością przedłużenia możliwości funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez ww. dzieci wychowania przedszkolnego. Wprowadzane przepisy umożliwiają także funkcjonowanie ze zwiększoną liczebnością oddziału klasy I–III publicznej szkoły podstawowej w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 • W § 9 ust. 4 dodaje się przepis umożliwiający funkcjonowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w ciągu całego etapu edukacyjnego. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci lub uczniów. Adekwatne rozwiązanie będzie dotyczyć grup wychowawczych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych (dodanie ust. 2 w § 10 rozporządzenia).

 • Przepisy § 11a określają maksymalną liczbę uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego i zwiększają minimalną tygodniową liczbę godzin zajęć z 2 do 6. Dodatkowo zniesiono limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu.

 • Wprowadzenie w nowym 11b rozporządzenia przepisów dotyczących obowiązku podziału na grupy danego oddziału w szkole w zależności od liczebności uczniów jest odpowiedzią na postulaty organów prowadzących szkoły. Zwiększając limity dotyczące obowiązkowego podziału na grupy w przypadku oddziału przekraczającego liczbę 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego oraz 34 uczniów w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w przypadku zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych).

 • W § 12a dopuszcza się możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem, które zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego, chcąc korzystać w kolejnym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym, powinien złożyć do dnia 30  czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza.

 • 14a  przewiduje możliwość zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. Do zatrudnienia ww. osób zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 • W § 16 wprowadzono zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zróżnicowano konieczne wymagania w zależności od wieku dzieci i uczniów korzystających z lokali przedszkolnych lub szkolnych. W odniesieniu do szkół wprowadzono możliwość prowadzenia zajęć w lokalach szkolnych, które mogą znajdować się również w innym niż szkoła użytkowanym budynku użyteczności publicznej lub jego części. Taki budynek (lub jego część) musi spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal szkolny się znajduje, a w szczególności nie występują w tym lokalu ani na drogach ewakuacyjnych z tego lokalu warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.

 • W § 16a wprowadzono regulację, zgodnie z którą w bieżącym roku szkolnym możliwe będzie tworzenie oddziałów przygotowawczych także w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.