You are currently viewing Ustawa do wykazu prac legislacyjnych czyli zmiany w edukacji włączającej.

Ustawa do wykazu prac legislacyjnych czyli zmiany w edukacji włączającej.

 • Post category:Artykuły

Zapewne pamiętają Państwo materiał, który prezentowaliśmy na naszym portalu dotyczący zmian w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, znanych jako model edukacji otwartej. To projekt nowych uregulowań dotyczących różnorodnych potrzeb uczniów i słuchaczy, szeroko rozumianej indywidualizacji nauczania oraz systemowego wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego realizacje rozłożono na kilka najbliższych lat.

Aktualnie projektowane działania zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, co wskazuje, że jesteśmy coraz bliżej dużej zmiany w edukacji.

Podstawowym celem projektu ustawy ma być zapewnienie wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki każdemu dziecku wraz z jego rodziną, jeśli będzie zachodzić taka potrzeba, od momentu urodzenia do podjęcia przez nie nauki w szkole. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie wczesnej pomocy dzieciom – znanej jako wwrd oraz wsparcie dla rodzin wychowujących i oczekujących dzieci, także w okresie prenatalnym z różnorodnymi niepełnosprawnościmi.

 W projekcie proponuje się również wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania na tej podstawie działań wspierających, ujętych w rozwiązaniach dotyczących oceny funkcjonalnej. Ocena funkcjonalna ma zdaniem autorów pozwolić bardziej trafnie określać mocne strony, jak i trudności dziecka lub ucznia, ale również identyfikować bariery w środowisku, które organizuje jego funkcjonowanie i rozwój predyspozycji, monitorować postępy i oceniać efektywność udzielanego wsparcia w kontekście postępów uczniów.

Projektowana ustawa wprowadza – od dawna oczekiwane zmiany w zakresie ilości etatów szkolnych specjalistów z  podziałem na okres przejściowy i ostateczny – od września 2024 roku. Od 1 września 2022 r. do 1 września 2024 r. będą obowiązywać standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w zmniejszonym wymiarze. W zależności od liczby uczniów wymiar etatów specjalistów będzie przedstawiał się następująco:

 • do 30 uczniów – 0,25 etatu,
 • od 31 do 50 uczniów – 0,5 etatu,
 • od 51 do 100 uczniów – 1 etat,
 • powyżej 100 uczniów – 1,5 etatu + 0,2 etatu na każdych następnych 100 uczniów.

Docelowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów, które będą obowiązywać od 1 września 2024 r.:

 • do 10 uczniów – 0,25 etatu,
 • od 11 do 20 uczniów – 0,4 etatu,
 • od 21 do 30 uczniów – 0,6 etatu,
 • od 31 do 40 uczniów – 0,8 etatu,
 • od 41 do 50 uczniów – 1 etat,
 • od 51 do 100 uczniów – 1,5 etatu,
 • powyżej 100 uczniów – 2 etaty + 0,2 etatu na każdych następnych 100 uczniów.

Ponadto kolejny obszar zmian dotyczy zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz postania nowych instytucji. Uregulowane zostanie  możliwości pełnienia przez szkoły i placówki specjalne nowej roli i zadań w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych tj. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – SCWEW) oraz koordynowania kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli w zakresie edukacji włączającej. Prowadzenie SCWEW jako możliwość zostanie wprowadzona od 1 września 2022 r., natomiast od 1 września 2025 r. stanie się zadaniem obowiązkowym powiatu.

Sam projekt ustawy zawiera ponadto wiele szczegółowych uregulowań i nowych rozwiązań.

Będziemy dla Państwa śledzić losy Ustawy i informować na bieżąco o zmianach w zakresie szeroko rozumianej edukacji włączającej.