You are currently viewing Testy z WF w szkołach ponadpodstawowych

Testy z WF w szkołach ponadpodstawowych

 • Post category:Artykuły

To już kolejna propozycja, która zmienia podstawy programowe. Minister Edukacji i Nauki zaprezentował rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Proponowane rozwiązania obejmują:

 • zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne (załącznik nr 1);
 • uchylenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (załącznik nr 2) z jednoczesną zmianą tytułu załącznika nr 3, określającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Nowelizacja rozporządzenia została przygotowana na wniosek i we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki, i ma bezpośredni związek z niskim poziomem aktywności fizycznej i stanem zdrowia polskiego społeczeństwa, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci i młodzieży. W uzasadnieniu przywołano wyniki badań, z których wynika, że  20,3% młodzieży (w wieku od 15 do 19 lat) ma nadwagę, co stanowiło wzrost o ok. 7 pkt proc. w porównaniu z 2014 r. Natomiast jeśli chodzi o aktywność fizyczną młodzieży, to tylko niewielki odsetek (17,2%) nastolatków podejmuje aktywność fizyczną na poziomie rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia. Porównując dane uzyskane w dwóch ostatnich rundach badań, tj. z 2014 r. i 2018 r. stwierdzono statystycznie istotne pogorszenie w poziomie intensywnej aktywności fizycznej młodzieży.

Minister rekomenduje dodanie w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego – w części pn. Warunki i sposób realizacji – obowiązku przeprowadzania przez nauczycieli wychowania fizycznego, raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia), w każdej klasie testów, które obejmują:

 • bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
 • beep–test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
 • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;
 • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Wyniki testów zostaną wykorzystane do:

 • zahamowania negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów – poprzez tworzenie optymalnych, celowanych działań do określonych grup odbiorców po określeniu deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
 • identyfikacji uczniowskich talentów sportowych;
 • realizacji, wskazanych w podstawie programowej, zadań wychowawczo-profilaktycznych, które szkoła powinna prowadzić z uczniami w kontekście obserwowanego stanu zdrowia i poziomu kondycji fizycznej dzieci młodzieży.

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Wyniki przeprowadzonych testów i wiek ucznia nauczyciele wychowania fizycznego będą wpisywać do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” będzie się odbywała za pośrednictwem indywidualnego konta każdego z nauczycieli wychowania fizycznego, administrowanego przez wyznaczonego w szkole administratora. Konta administratorów w szkołach założy wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej operator systemu. Wyznaczony w szkole administrator będzie tworzył konta dla poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w danej szkole.

Źródło:

 • rcl.gov.pl