You are currently viewing Sierpniowe zmiany w prawie oświatowym.

Sierpniowe zmiany w prawie oświatowym.

 • Post category:Artykuły

Sierpniowe zmiany w prawie oświatowym.

Przygotowania do nowego roku szkolnego 2021/2022 trwają. MEiN ogłasza kolejne akty prawne.

Obwieszczenia MEiN

1. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – Dz. U. poz. 1428 (ukazało się 9 sierpnia 2021 r.)

2. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – Dz. U. poz. 1449 (ukazało się 10 sierpnia 2021 r.)

Rozporządzenia MEiN

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – Dz. U. poz. 1427

 • wchodzi w życie 9 sierpnia 2021 r.
 • dotyczy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla uczniów klas po gimnazjum

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – Dz. U. poz. 1502
– wchodzi w życie 1 września 2021 r.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. poz. 1517

 • wchodzi w życie 20 sierpnia 2021 r.
 • ,, § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982) w § 1 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „dnia 31 sierpnia 2022 r.”

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. poz. 1525

 • wchodzi w życie 20 sierpnia 2021 r.
 • dotyczy egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego w roku szkolnym 2021/22:
 • egzaminy mają być przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe,
 • egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie głównym – w maju i w terminie dodatkowym – w czerwcu,
 • egzamin ósmoklasisty nie będzie przeprowadzany z przedmiotu do wyboru,
 • wskazano sposób przeliczania punktów z egzaminu ósmoklasisty uwzględniając 3 przedmioty: maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia; kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów, wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,35, tym samym kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, natomiast wynik z języka obcego nowożytnego będzie się mnożyło przez 0,3 – kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów,
 • zostaną dostosowane terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 • do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej,
 • absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości w 2022 r., jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. poz. 1533

 • wchodzi w życie 1 września 2021 r.
 • zawiera wykaz lektur
 • zmiana warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Dz. U. poz. 1534

 • wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.