You are currently viewing „Sierpniowa” rada pedagogiczna jako organ decyzyjny.

„Sierpniowa” rada pedagogiczna jako organ decyzyjny.

  • Post category:Artykuły

     Zgodnie z zapisami ustawowymi, rady pedagogiczne odbywają się mi. in. przed rozpoczęciem roku szkolnego. Mówimy tu o tzw. radach sierpniowych, w których obowiązek ma uczestniczyć każdy nauczyciel, niezależnie od wymiaru zatrudnienia oraz formy obowiązującej go umowy. Jeżeli nauczyciel pracuje w więcej niż jednej placówce, niestety oznacza to, że jego obowiązki, w tym uczestniczenie w radach pedagogicznych, dotyczą każdej z placówek.

W jakim celu spotykamy się przed rozpoczęciem zajęć?  Otóż w dniu, w którym uczniowie przekraczają progi szkoły, wszystko powinno funkcjonować sprawnie, efektywnie bez marnowania cennego czasu i to najlepiej funkcjonować zgodnie z planem. Owe plany przygotowuje kadra kierownicza placówki wraz z nauczycielami – czy to prowadzącymi zajęcia edukacyjne czy też specjalistami, wychowawcami w świetlicy, bursie lub internacie.

 Jakie zatem decyzje powinna podjąć rada pedagogiczna przed pierwszym dniem nowego roku szkolnego?

Najważniejsza to decyzja dotycząca promocji (lub jej braku) tych uczniów, którzy w ostatnim tygodniu ferii letnich przystępują do egzaminów poprawkowych. W tym przypadku rada podejmuje uchwałę w ramach swoich kompetencji stanowiących. Tu kompetencje obejmują również taką sytuację, w której pomimo niezdania przez ucznia egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, rada może podjąć decyzje o promocji ucznia. Warunkiem jest to, aby zajęcia edukacyjne, z których uczeń nie zadał, były kontynuowane w kolejnej klasie.

 Inne decyzje podejmuje przede wszystkim w ramach kompetencji opiniujących. Katalog tych kompetencji określonych w prawie oświatowym nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że dyrektor może prosić radę pedagogiczną o wyrażenie opinii w różnych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły,  uczniów czy nauczycieli. Wśród najważniejszych spraw, w których rada wyraża opinie należy wymienić:

  • przydział nauczycielom wszelkich stałych prac i zajęć oraz zadań dodatkowych realizowanych w ramach pensum oraz zadań realizowanych za dodatkowym wynagrodzeniem; zazwyczaj dyrektor wcześniej ma opracowany taki przydział – poszczególnych oddziałów, grup czy też np. opieki nad salą lekcyjną czy gazetką szkolną;
  • aneksy do arkusza organizacyjnego placówki – te pojawiają się wraz ze zmianami naniesionym w stosunku do arkusza „majowego” wcześniej zaakceptowanego przez organ prowadzący;
  • tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych wraz z harmonogramem dyżurów śródlekcyjnych, oczywiście wcześniej opracowane przez dyrektor lub zespół powołany w tym celu;
  • kalendarz roku szkolnego, zawierający wszelkie ważne dla społeczności szkolnej daty – wydarzenia, święta, wolne dni, terminy rad pedagogicznych i inne;
  • programy nauczania, które zostają przez dyrektora dopuszczone do użytku szkolnego i stanowią szkolny zestaw programów nauczania;
  • plany pracy szkoły – niezależnie od tego czy jest to jeden dokument czy też zestaw dokumentów obejmujących np. plan pracy świetlicy, plan pracy biblioteki, plany pracy takiego czy innego zespołu nauczycielskiego.

Przypomnijmy, że opinia wyrażona przez radę pedagogiczną nie ma dla dyrektora charakteru wiążącego.  Niemniej jednak, negatywna opinia rady pedagogicznej w jakiejś sprawie, powinna zmusić zarządzającego placówką do powtórnej analizy sprawy.

To tylko niektóre „sierpniowe” tematy, w których rada pedagogiczna wyraża swoją opinie, np. w formie uchwały opiniującej.  Ponadto te pierwsze spotkania rady to doskonała okazja, aby zorientować się co dzieje się lub będzie się dziać w naszej szkole, w jakie działania możemy się wpisać, jakie zainicjować i wprowadzić, za co będziemy odpowiedzialni i poczynić odpowiednie plany zawodowe. To także okazja do wspólnego spotkania „starych” znajomych oraz poznania nowych współpracowników.

Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z prawem, dni, które można nauczycielowi „zagospodarować” w okresie wakacyjnym jest siedem. To dni, które dyrektor przeznacza właśnie na działania związane z podsumowaniem minionego roku, przygotowaniem do nowego, przeprowadzeniem egzaminów, opracowania szkolnego zestawu programów nauczania oraz uczestniczenie w  doskonaleniu zawodowym.

Dobrze, gdyby nauczyciele i dyrektorzy znali przepisy prawne związane z sierpniowymi działaniami oraz stosowali się do ich zapisów.

Życzymy naszym Czytelnikom aby te pierwsze w nowym szkolnym roku spotkania były owocne, ale też pełne wzajemnej życzliwości i stanowiły dobry pomost pomiędzy urlopowym luzem a zawodowymi obowiązkami.