You are currently viewing Ramowe plany nauczania.

Ramowe plany nauczania.

 • Post category:Artykuły

24 stycznia 2024 r. opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz. U. z 2024 r. poz. 80.

Uwzględniono zmiany wprowadzone:

 1. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – poz. 1008;
 2. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – poz. 658;
 3. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – poz. 277;
 4. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – poz. 1633.

Ramowy plan nauczania określa:

 • tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas lub semestrów w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych oraz  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, zajęć z wychowawcą, w szczególności zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska;
 • minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
 • minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:
  a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,
  b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
  c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Ramowy plan nauczania obejmuje również:

 • zajęcia religii lub etyki;
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie;
 • naukę języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury;
 • zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia języka migowego oraz naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa;
 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Obecnie powołując się na rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, należy wskazywać na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz.U. z 2024 r. poz. 80.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl