You are currently viewing Kontrola ipetu – arkusz dla dyrektora.

Kontrola ipetu – arkusz dla dyrektora.

  • Post category:Artykuły

   Zamknięcie pierwszego półrocza to z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego wiele działań kontrolnych, obejmujących różnorodne obszary pracy szkoły. W kontekście organizacji kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, podstawowym dokumentem jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Poniżej proponujemy dyrektorom szkół i placówek przydatny arkusz kontroli tegoż dokumentu. Pozwoli ono ocenić poprawność i zgodność z prawem.

Kontrola indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych przeprowadzona zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1309 ze zm.).

Arkusz kontroli IPET plik do pobrania