You are currently viewing Propozycje zmian w ustawie Prawo oświatowe.

Propozycje zmian w ustawie Prawo oświatowe.

  • Post category:Artykuły

Od kilku dni na stronie internetowej MEiN można zapoznać się z projektowanymi zmianami w ustawie Prawo oświatowe. Liczne środowiska edukacyjne komentują proponowane zmiany, w różnym duchu, akcentując wzrost roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, również niepublicznymi. Aby wyrobić sobie własne zdanie, proponujemy zapoznać się z najważniejszymi propozycjami, które prezentujemy poniżej.
Najważniejsze proponowane zamiany:

  1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. W przepisach określono dla dyrektora szkoły lub placówki 7-dniowy termin na przekazanie ww. wyjaśnień organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub upływu terminu na ich przekazanie wyznaczyć dyrektorowi szkoły lub placówki ostateczny termin realizacji tych zaleceń. Niezrealizowanie przez dyrektora szkoły lub placówki zaleceń w ostatecznym terminie wyznaczonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny umożliwi temu organowi wystąpienie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
  2. Wprowadzenie konieczności uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w przypadku gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osobę niebędącą nauczycielem.
  3. Wprowadzenie konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty , w sytuacji gdy w uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę lub placówkę chce powierzyć stanowisko dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat szkolnych, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
  4. Modyfikacja rozwiązań w zakresie składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (zespołu szkół lub placówek), w tym na stanowisko dyrektora nowo zakładanej szkoły lub placówki – zwiększeniu liczby przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny powoływanych w komisjach konkursowych z 3 do 5 (łącznie 5 głosów); do trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę (3 głosy), przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców (po dwóch przedstawicieli) oraz organizacji związkowych (po jednym przedstawicielu i jednym głosie – tych, związków zawodowych, których przedstawiciele są w szkole, której dotyczy konkurs).
  5. Dyrektor będzie miał obowiązek uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły oraz przedstawić rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi informację o celach i treściach programu zajęć, ww. pozytywną opinię kuratora oświaty oraz pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców, a na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia – również materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć.
  6. Modyfikacja rozwiązań w zakresie procedury likwidacji szkoły – wymagające zapewnienia uczniom szkoły, z podobnymi warunkami.
  7. Nowe rozwiązania w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły – gdy brak porozumienia pomiędzy prowadzącym a sprawującym nadzór – decyduje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o ostatecznym kształcie oceny pracy dyrektora.
  8. Zmiana rozwiązań w zakresie zawieszania dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków – w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (odpowiedzialność dyscyplinarna), organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wystąpić z wiążącym wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

To tylko projektowane zmiany, a na wejście w życie i ich ostateczny kształt czekamy niecierpliwie – zapewne do pierwszych dni nowego roku szkolnego.