You are currently viewing Premier skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Premier skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

  • Post category:Artykuły

Rada Ministrów 4 lipca 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 10 lipca 2023 r. skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Zmiany przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw umożliwią utworzenie sieci  BCU (Branżowe Centra Umiejętności), które będą ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępnymi dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych osób uczących się, integrującymi szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz inne podmioty, którymi są: pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji) prowadzącymi działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych. Wykaz dziedzin zawodowych zostanie określony w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Innowacyjne, holistyczne podejście BCU do rozwoju umiejętności zawodowych w danej branży wykracza poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. BCU będą prowadziły działania edukacyjne, szkoleniowe, integrujące edukację z biznesem oraz wspierające współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działania innowacyjne, rozwojowe, doradcze i promocyjne.

Zadania określone dla BCU mają na celu wsparcie współpracy pracodawców z organizatorami kształcenia zawodowego, upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w danej dziedzinie zawodowej oraz wsparcie innowacji w kształceniu zawodowym. BCU będą zatem uzupełniały istniejącą ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego w systemie oświaty oraz systemie szkolnictwa wyższego i nauki, a także wspierały proces uczenia się przez całe życie zgodnie z ideą ZSU – Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część szczegółowa).

Wprowadzane rozwiązania będą jednocześnie realizowały jeden z kierunków działania ZSU, jakim jest tworzenie i rozwój centrów kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby uczniów, studentów, doktorantów i pracowników oraz innych osób uczących się.

Łącząc na szeroką skalę świat biznesu i edukacji, wprowadzane projektowaną ustawy BCU będą jednocześnie realizowały europejską inicjatywę centrów doskonałości zawodowej (ang. Centres of Vocational Excellence – CoVEs), zgodnie z priorytetami określonymi w Deklaracji z Osnabrück w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego jako czynnika umożliwiającego ożywienie i sprawiedliwe przejście na gospodarkę cyfrową i ekologiczną, przyjętej przez ministrów odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe.

Projektowana ustawa wprowadza zmiany do Karty Nauczyciela polegające na:

  • określeniu ram szkolenia nauczycieli w BCU;
  • ustanowieniu przepisów dotyczących szkolenia nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii.

Pozostałe zmiany wprowadzone w projekcie ustawy niezwiązane z wprowadzeniem BCU do systemu oświaty:

  1. w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty proponuje się zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, związane m.in. ze zmianami wprowadzonymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów język łaciński oraz biznes i zarządzanie;
  2. zmiany związane z egzaminami zewnętrznymi proponuje się również w:
  • w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • 14 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Inne planowane zmiany i zaprojektowane rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w przywołanym projekcie ustawy.

Źródło: legislacja.gov.pl