You are currently viewing Poselski projekt zmian w ustawach oświatowych

Poselski projekt zmian w ustawach oświatowych

 • Post category:Artykuły

19 maja 2023 roku na stronie Sejmu ukazał się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.  Projekt wniosła grupa posłów PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tomasz Zieliński.

W opisie projektu wyjaśniono, że dotyczy on doprecyzowania i uzupełnienia rozwiązań dotyczących w szczególności oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, tak aby nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych.

 1. Zmiany zaprojektowane w ustawie – Karta Nauczyciela obejmują:

  1) doprecyzowanie okresu, za jaki jest dokonywana ocena pracy nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego:

 • do trzyletniego okresu podlegającego ocenie nie będą wliczane okresy usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące;
 • skrócenie okresu pracy (nie mniej niż 9 miesięcy) podlegającego ocenie w przypadku
  nauczycieli, którzy w ostatnich 3 latach pracy przed dokonaniem oceny byli:
  – zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówce  doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, lub publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów  zawodowych o zasięgu ogólnopolskim,
  – skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich, lub
  – zatrudnieni na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub
  – urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy;
 • doprecyzowanie kwestii oceny pracy nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego, którzy przed dniem 1 września 2022 r. w ciągu ostatnich 3 lat przed dokonaniem oceny pracy zmienili miejsce zatrudnienia;

  2) objęcie nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych przepisami rozporządzenia wydawanego przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy – Karta Nauczyciela;

  3) doprecyzowanie kwestii odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez
osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego rozpoczynające pracę
w szkole;

  4) umożliwienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich oraz szkołach
i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
przystąpienie do egzaminu i rozmowy w formie wideokonferencji;

  5) uelastycznienie ustalania dostępności nauczyciela w szkole dla niektórych grup nauczycieli;

  6) zmiany w zakresie sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli
pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

  7) umożliwienie w roku szkolnym 2023/2024 przydzielania nauczycielom
zatrudnionym w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach
I stopnia godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony
w ustawie – Karta Nauczyciela;

  8) przyznanie określonej grupie nauczycieli prawa do emerytury na szczególnych zasadach:

 • nauczyciel po rozwiązaniu stosunku  pracy, może przejść na emeryturę wcześniej niż jest to wskazane w przepisach o emeryturach i rentach, jeśli spełni wszystkie w wymienionych w ustawie warunków:
  – rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
  – ma co najmniej 30-letni okres składkowy, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
  – nie przysługuje mu prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a KN, a wysokość emerytury obliczonej zgodnie z ust. 5 i 6, nie jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • w ustawie uregulowane zostaną także kwestie związane z wyliczaniem podstawy emerytury, a także zawieszenia prawa do emerytury nauczycielskiej;
 • nauczyciela, który przeszedł na ,,wcześniejszą’’ emeryturę, będzie można zatrudnić wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa  nieobecnego nauczyciela, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny w wymiarze nie wyższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, także w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej szkole łączny wymiar zatrudnienia nie będzie mógł być wyższy niż ½.
 1. Zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach
  kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) – rozszerzenie katalogu nauczycieli
  uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli
  publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Zmiany w ustawie o instytutach badawczych.
 3. Zmiany w ustawie – Prawo oświatowe:

  1) skład komisji konkursowej w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki: w przypadku szkoły i placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, przedstawicielem organu prowadzącego szkołę lub placówkę może być również członek organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, wskazany przez ten organ stanowiący;

  2) tworzenie zespołów szkół lub placówek;

  3) wzmocnienie nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi;

  4) zapewnienie w roku szkolnym 2023/2024 odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom szkół ponadpodstawowych przez umożliwienie tworzenia dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 2. Zmiany w PSWiN.
 3. Zmiany w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 4. Zmiana w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 5. Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw:

  1) rozwiązania o charakterze przejściowym w zakresie dokonywania oceny pracy nauczycieli;

  2) rozwiązania o charakterze przejściowym dotyczące skrócenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli posiadających co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole;

  3) uzupełnienie rozwiązań o charakterze przejściowym w zakresie ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 1. Zmiana w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Źródło: sejm.gov.pl