You are currently viewing Po pandemii

Po pandemii

  • Post category:Artykuły

Po pandemii.Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje plany wsparcia uczniów, którzy wrócą do szkól po zakończeniu pandemii. Wszystkie sygnały, jakie płyną do ministerstwa od nauczycieli i rodziców oraz liczne badania, wskazują, że uczniowie są znużeni, zmęczeni, dysponują obniżoną sprawnością fizyczną, preferują zachowania sedenteryjne. Okres izolacji, spędzania wielu godzin przed ekranem komputera, osłabione relacje interpersonalne, czasami wręcz samotność, poczucie zagubienia i niepewności nie wpływają dobrze na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Aby przeciwdziałać powstałym stratom i szkodom MEiN wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie współdziałającą z pozostałymi Akademiami w Polsce przygotowało program ,,Aktywny powrót do szkoły”.

Działania w ramach programu zostały zaplanowane od kwietnia bieżącego roku. I tak rusza najpierw szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez specjalistów z AWF. Celem ich będzie wyposażenie nauczycieli w dodatkowe umiejętności potrzebne, by sprostać wyzwaniom popandemicznym, umiejętności niezbędne do efektywniejszego wykorzystywania zajęć wychowania fizycznego przez uczniów. Program wiąże udział nauczycieli w szkoleniach z możliwością aplikowania o środki finansowe na dodatkowe zajęcia sportowe. Zakłada się, że grupy uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach będą liczyły po 20 osób. Zajęcia będą się odbywały raz lub dwa razy w tygodniu po godzinie.
Szkolenia obejmą nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół. Będą realizowane stacjonarnie i online od kwietnia do grudnia b.r. Uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat.

W treści szkoleń m.in. metody przeciwdziałania hipokinezji – bezczynności ruchowej, radzenia sobie ze skutkami zdrowotnymi pojawiającymi się po przebyciu COVID-19, rozwijania umiejętności wychodzenia z izolacji, wzbudzania i utrzymywania motywacji, budowania dobrego klimatu, atmosfery akceptacji, organizowania pracy w grupie rówieśniczej.

Autorzy programu wskazują niebagatelne znaczenie wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz wykorzystanie przykładów dobrych praktyk.

Uczniom, gdy wrócą do nauczania tradycyjnego, zostanie zaproponowany udział w projekcie pt. ,,Program wspomagający uczniów po pandemii”. Ten projekt składa się z dwóch etapów: pierwszy – ,,Aktywny powrót do szkoły” i drugi – ,,Sport klub”. Celem projektu jest poprawa kondycji uczniów.

Wkrótce MEiN przedstawi inne programy wsparcia dedykowane uczniom. Ich zakres obejmie pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wsparcie w nauce i nadrabianie zaległości powstałych wskutek pandemii oraz program profilaktyczny dotyczący wad wzroku.


Źródło: mein.gov.pl