You are currently viewing Organizacja oddziałów przygotowawczych

Organizacja oddziałów przygotowawczych

 • Post category:Artykuły

Podstawą do tworzenia oddziałów przygotowawczych są:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Oddziały przygotowawcze przeznaczone są dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki.

Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 • podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki;
 • pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
 • nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
 • wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób:

 • I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
 • I i II liceum ogólnokształcącego,
 • I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia; 
 • III i IV liceum ogólnokształcącego;
 • III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

 • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
 • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

W oddziałach przygotowawczych nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

Szkolny oddział przygotowawczy  może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego; Istnieje możliwość utworzenia międzyszkolnego  oddziału przygotowawczego  – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły bądź międzygminnego  oddziału przygotowawczego  na podstawie  porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Minister podkreśla, że ,,zostało stworzone niezwykle elastyczne instrumentarium prawne. W oddziałach przygotowawczych ukraińskie dzieci uczą się w szczególności języka polskiego – minimum, które wymagane jest od szkół, to sześć godzin tygodniowo. Wszystko inne, co znajdzie się w programie nauczania w oddziałach przygotowawczych zależy od szkoły, jej dyrektora i rady pedagogicznej’’.

Źródło: mein.gov.pl – stan na dzień 20.03.2022