You are currently viewing Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

 • Post category:Artykuły

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy wprowadza następujące rozwiązania:

 • W § 2 – 4 wprowadza się możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.
  Termin złożenia deklaracji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży
  1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu zawodowego – deklarację należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2022 r.;
  2) w przypadku egzaminu maturalnego – deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2022
 • § 5 przewiduje się obowiązek wprowadzenia w bieżącym roku szkolnym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Takim dostosowaniem może być przykładowo przetłumaczenie dla ww. uczniów niektórych arkuszy egzaminacyjnych na język ukraiński, czy też możliwość skorzystania przez ww. ucznia ze słowników podczas egzaminu. Wprowadzenie dodatkowych dostosowań nastąpi w drodze aneksów do komunikatów.  Aneksy powinny być wydane do dnia 28 marca 2022 r. Ponadto, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej został zobowiązany do dostosowania informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do zmian przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Ww. informacja powinna być dostosowana do dnia 28 marca 2022 r.
 • § 6 umożliwiono w roku szkolnym 2021/2022 dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powoływanie w skład zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, osób niewpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgową komisję egzaminacyjną, pod warunkiem, że osoby te odbędą szkolenie dla egzaminatorów. Wprowadzany przepis umożliwi powołanie w skład zespołów egzaminatorów osób znających język ukraiński, które będą mogły wspierać egzaminatorów przy sprawdzaniu prac egzaminacyjnych obywateli Ukrainy.
 • W § 7 i § 8 dopuszcza się możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w oddziałach klas I–III szkół podstawowych, Rozwiązania umożliwiają – tak jak obecnie – przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy większej liczby dzieci tj. powyżej 25, w sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka będącego obywatelem Ukrainy. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku może być zwiększona maksymalnie o 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, a zatem może wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

  Ponadto umożliwiono – tak jak obecnie –- możliwości zwiększenia liczby uczniów w odniesieniu do oddziału klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów będących obywatelami Ukrainy. Liczba uczniów, tj. 25, może być zwiększona o maksymalnie 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29). Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III publicznej szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku dopuszcza się możliwość zwiększenie liczby uczniów o maksymalnie 2 uczniów,  będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w ww. przypadkach w oddziale może być maksymalnie 29 uczniów.

 • W  § 9 rozporządzenia dopuszcza się możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci lub uczniów w oddziale przedszkola integracyjnego i specjalnego, oddziale integracyjnym i specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły integracyjnej i specjalnej oraz oddziale integracyjnym i specjalnym w szkole ogólnodostępnej. Liczba ta może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy. Zwiększenie liczby uczniów dotyczy również klas łączonych w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, z wyjątkiem szkół funkcjonujących w podmiocie leczniczym.

  Możliwość zwiększenia liczby uczniów nie dotyczy oddziałów szkoły specjalnej dla uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 • W § 10 dopuszcza się w bieżącym roku szkolnym możliwość zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.

  Jednocześnie nie przewiduje się możliwości zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

 • W § 11 dopuszcza się możliwość przyjęcia w bieżącym roku szkolnym do świetlicy szkolnej większej liczby dzieci niż 25 uczniów. W sytuacji konieczności objęcia opieką dziecka będącego obywatelem Ukrainy przewiduje się możliwość przyjęcia na zajęcia świetlicowe dodatkowo maksymalnie 4 dzieci będących obywatelami Ukrainy, co oznacza, że liczba dzieci na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela będzie mogła wynosić maksymalnie 29 dzieci.

  Ponadto w bieżącym roku szkolnym będzie możliwe również zwiększenie liczby uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.

 • W § 12 wprowadza się możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • W § 13 umożliwiono dokonanie modyfikacji w bieżącym roku szkolnym realizowanego w szkole i placówce programu wychowawczo-profilaktycznego. Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zmodyfikować ten program, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. Włączenie w życie szkoły lub placówki nowych uczniów i rodziców będących obywatelami Ukrainy powinno uwzględniać ich potrzeby wychowawcze i profilaktyczne, a także związane z nimi czynniki chroniące.
 • W § 14 umożliwiono w bieżącym roku szkolnym dyrektorom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, zatrudnianie, za zgodą kuratora oświaty, osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora zadań.
 • W § 15 wprowadzono regulację, zgodnie z którą dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w szkole lub przedszkolu funkcjonującym w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie będą podlegali obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiej, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

   Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem będzie obowiązana złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia. Pozostali uczniowie będą  kształcić się w polskim systemie oświaty. Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania edukacyjnego dla dzieci i uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, pozostanie więc w kompetencjach rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub uczniem.

 • W § 16 określono warunki dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć.