You are currently viewing Odpowiedzialność dyrektora a projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe.

Odpowiedzialność dyrektora a projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe.

  • Post category:Artykuły

Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą ustaw: Prawo oświatowe, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe projektuje się m.in. wprowadzenie
po rozdziale 9 rozdziału 10 w brzmieniu:

„Rozdział 10
Przepis karny

Art. 188a.

  1. Kto, kierując jednostką organizacyjną wymienioną w art. 2 pkt 1-8, przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

   Projekt ustawy ma na celu spenalizowanie czynów polegających na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi przez osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi ten nadzór i opiekę. Zdaniem projektodawcy trzeba podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich. Zgodnie z projektem odpowiedzialności karnej podlegać mają osoby kierujące m.in. przedszkolem, szkołą podstawową i ponadpodstawową czy żłobkiem.

   W uzasadnieniu napisano, że obowiązkiem ustawodawcy zwykłego jest stworzenie szczegółowych unormowań pozwalających na urzeczywistnianie dobra dziecka, a proces wykładni i stosowania wszelkich przepisów prawa musi, tym samym, uwzględniać obowiązek realizacji wartości konstytucyjnej zapisanej w art. 72 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

   Poniżej wybrane fragmenty uzasadnienia:

  1. ,,Czynność sprawcza określona jako działanie na szkodę małoletniego będzie polegać zarówno na działaniu (przekroczenie uprawnień), jak i zaniechaniu (niedopełnienie obowiązków). Sprawca czynu zabronionego będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3.”
  2. ,,Przekroczenie uprawnień oznacza podjęcie czynności wykraczającej poza zakres kompetencji danej osoby albo czynności bez podstawy faktycznej lub prawnej, natomiast zarzut niedopełnienia obowiązków będzie można postawić osobie kierującej jednostką organizacyjną w przypadku zaniechania wykonania obowiązku związanego z opieką i nadzorem nad małoletnim albo jego nienależytego wykonania, sprzecznego z istotą lub charakterem tego obowiązku.”
  3. ,,Przewiduje się również typ kwalifikowany przestępstwa w przypadku, gdy następstwem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim będzie śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności. Sprawca czynu zabronionego będzie podlegał wówczas karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
    Projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji, serwis Rządowego Procesu Legislacyjnego.