You are currently viewing Ocena pracy dyrektora.

Ocena pracy dyrektora.

 • Post category:Artykuły

Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły  zawarte są w  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli  – Dz. U. z 2022 poz. 1822.

W przypadku dyrektora szkoły obowiązkowe kryteria oceny pracy zostały określone w § 9 ust. 1  rozporządzenia. Kryteria te obejmują:

 1. organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;
 2. planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;
 3. współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami;
 4. prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;
 5. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 7. wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;
 8. organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 9. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;
 10. tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
 11. podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;
 12. wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;
 13. doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;
 14. współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 15. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;
 16. prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.

Ponadto:

 • w przypadku dyrektora szkoły, który realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w ocenie pracy tego dyrektora będą uwzględniane również obowiązkowe kryteria ustalone dla nauczycieli oraz jedno kryterium oceny pracy wybrane przez dyrektora szkoły spośród dodatkowych kryteriów oceny pracy przewidzianych dla nauczycieli (§ 9 ust. 2 rozporządzenia);
 • a w przypadku dyrektora szkoły, który nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – dwa obowiązkowe kryteria oceny pracy przewidziane dla nauczycieli:
  –   znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej,
  – oraz kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład dyrektora – nauczyciela (§ 9 ust. 3 rozporządzenia).

Natomiast ustalanie poziomu spełniania kryteriów określa następny paragraf:

 ,,§ 10. 1. Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala się:

 1. w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez dyrektora szkoły zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2;
 2. w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.’’

 

Dyrektorzy podczas procesu oceny pracy zawodowej zwykle wypełniają karty/arkusze samooceny, w których opisują swoje osiągnięcia z  pięciu ostatnich lat lub okresu od dokonania ostatniej oceny pracy w odniesieniu do wyżej wymienionych kryteriów.