You are currently viewing Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

 • Post category:Artykuły

30 sierpnia 2023 r. na stronie MEiN ukazała się informacja przypominająca o tym, iż nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna, zatem dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia ani prawnego, ani faktycznego do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Gwarantuje to Konstytucja RP i ustawa Prawo oświatowe.

Co zapisano w ustawie?

 Art. 10 określa zadania organu prowadzącego szkołę lub placówkę:
,,Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 3. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
 5. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki;
 7. przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek,  z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.’’

Przedszkole:

 • nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszy niż 5 godzin dziennie, nie więcej niż 1,30 zł za każdą następną godzinę oraz za wyżywienie;
 • nie może pobierać również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie;
 • nie może pobierać dodatkowych opłat na zakup tzw. ,,wyprawki’’;
 • nie może żądać zakupu ,,wyprawki’’, dostarczania kredek, plasteliny, nożyczek, farb i innych materiałów;
 • nie może żądać od rodziców zakupu książek, kart obserwacji, kart pracy, pomocy dydaktycznych ani wnoszenia za nie opłat.

Ministerstwo w komunikacie podkreśla, że zarówno podstawa programowa wychowania przedszkolnego, jak i rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych nie przewidują korzystania w edukacji przedszkolnej z książek, kart pracy czy kart obserwacji dziecka, np. w związku z przygotowaniem diagnozy dojrzałości szkolnej (informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej).

Przedszkole:

 • ma prawo wymagać od rodziców, by zaopatrzyli dziecko w kapcie i chusteczki higieniczne.

Źródło: gov.pl