You are currently viewing Nauczycielu! Rodzicu! To ważne!

Nauczycielu! Rodzicu! To ważne!

  • Post category:Artykuły

Ogólnopolskie badanie życia dzieci i młodzieży w Polsce.

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka został zamieszczony raport ,, Ogólnopolskie badanie życia dzieci i młodzieży w Polsce”. Raport koncentruje się na jednym wymiarze – relacjach dzieci i młodzieży z rodzicami oraz życiu domowym.

Narzędziem badawczym był kwestionariusz KIDSCREEN. Powstał on  jako odpowiedź na konieczność wypracowania jednolitego dla krajów europejskich narzędzia do oceny jakości życia dzieci. Kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu Screening for and Promotion of Health-Related Quality of Life in Children and Adolescent. A European Public Health Perspective realizowanego w latach 2001-2004 na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach V Ramowego Programu Współpracy Naukowej. W badaniu posługiwano się polską adaptacją kwestionariusza, którą opracował zespół Instytutu Matki i Dziecka.

Badaniem objęto ponad 5800 uczniów z całej Polski: klasy drugie i szóste szkól podstawowych oraz klasy drugie liceum ogólnokształcącego i technikum. Realizacja przedsięwzięcia miała miejsce w czerwcu 2021roku.

Głównym celem badania, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka,  była ocena jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. ,,Badanie wpisuje się  w koncepcje teoretyczne związane z dobrostanem dzieci i młodzieży oraz ujęciami konstruktywistycznymi codzienności. Uzyskane wyniki pozwolą na identyfikację poziomu funkcjonowania dzieci w sferach  psychicznej, społecznej, rodzinnej, wirtualnej oraz rekonstrukcję świata, w którym dzieci funkcjonują na co dzień. Uzyskane rezultaty pozwolą na wskazanie obszarów problematycznych oraz tych, które stanowią zasób, mocne strony współczesnych dzieci i młodzieży.’’ Założono, że konkluzje zawarte w raporcie, pozwolą  na zaprojektowanie właściwych polityk i interwencji publicznych zgodnie z zasadami tworzenia rozwiązań opartych na wiedzy.

 Informacje z raportu dotyczące najmłodszych badanych wskazują, że 17%  z nich często lub zawsze było smutne a 12%  doświadczyło  poczucia samotności, 12 procent uczniów klasy 6. szkoły podstawowej nie odczuwa zadowolenia z życia, a 11 procent rzadko lub nigdy się nie bawiło, młodzież z klasy 2. liceum i technikum wykazywała niezadowolenie z życia w 36 procentach w rodzinach z problemami finansowymi i w 11 procentach – w rodzinach mających wystarczające dochody. To tylko fragmentaryczne dane z raportu.

Analiza zgromadzonych danych zakończyła się opracowaniem następujących rekomendacji:

  1. kluczowe dla dobrej jakości dzieciństwa jest zachowanie istniejących dobrych relacji w rodzinie, dlatego istotne są działania, które będą identyfikować i moderować czynniki, które mogą te relacje osłabić;
  2. podejmowane inicjatywy powinny być skonstruowane w taki sposób, aby dotyczyły zarówno dzieci, jak i rodziców.;
  3. istotne są działania, które pozwolą rodzicom na spędzanie z dziećmi większej ilości czasu, np. dwie godziny dla rodziny (w Dzień Praw Rodziny), tworzenie miejsc, gdzie całe rodziny będą mogły wspólnie spędzać czas na ciekawych aktywnościach;
  4. konkurs RPD na najlepsze inicjatywy wspierające budowanie relacji dzieci z rodzicami (może być na poziomie gminy lub dla samych rodzin);
  5. kampania społeczna zachęcająca rodziny do wspólnych posiłków;
  6. wzmacnianie kompetencji relacyjnych u rodziców i dzieci, także w ramach edukacji szkolnej;
  7. przygotowanie i wdrożenie programów wspierających kompetencje w zakresie budowania relacji pomiędzy dziewczętami a ich rodzicami.

Raport oraz prace i rekomendacje Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka staną się podstawą opracowania wystąpień generalnych Rzecznika, a także projektów nowych aktów prawnych.

 

Źródło: www.brpd.gov.pl