You are currently viewing Majowy powrót do szkoły.

Majowy powrót do szkoły.

 • Post category:Artykuły

Majowy powrót do szkoły.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało opublikowane – Dz. U. poz. 824.
Zgodnie z § 8. rozporządzenia wchodzi ono w życie z dniem 3 maja 2021 r. Równocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651, 701 i 752).
W uzasadnieniu rozporządzenia napisano, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła następujące decyzje w zakresie edukacji:

 • po weekendzie majowym od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I–III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki w szkole;
 • od 4 maja 2021 r. szkoły podstawowe prowadzą działalność opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów w świetlicy;
 • od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym;
 • od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.


System hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub centrum oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dyrektor ww. szkoły, placówki lub centrum ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.
Przepisów tych nie stosuje się do zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, które odbywają się na dotychczasowych zasadach, tj. dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia,
w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Praktyki zawodowe można organizować stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy czym zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie epidemii. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.
W przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę specyfikę organizacji kształcenia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, turnusy które rozpoczęły się przed dniem 30 maja 2021 r. będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 5. rozporządzenia odnosi się do szkół artystycznych i w 8 ustępach reguluje w terminie od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 1. szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;
 2. szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Zaktualizowano na dzień 4 maja 2021 r. wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.
Podtrzymane są ogólne zasady:

 • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra;
 • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym;
 • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 • maseczka w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami;
 • wietrzenie przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.


Ponadto w dokumencie określono zasady:

 • organizacji zajęć w szkole;
 • higieny, czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni;
 • prowadzenia gastronomii;
 • postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.


W załącznikach zawarto instrukcje m.in. prawidłowego mycia rąk.

Źródło:
• rcl.gov.pl
• dziennikustaw.gov.pl
• mein.gov.pl