You are currently viewing Najważniejszy dokument prawa w szkole.

Najważniejszy dokument prawa w szkole.

 • Post category:Artykuły

Najważniejszy dokument prawa w szkole.

 
Statut  szkoły  powinien być dokumentem w miarę stałym i niezmiennym, zgodnym z prawem ogólnym i prawem oświatowym.. W związku z tym rozwiązania szczegółowe lub podlegające częstym modyfikacjom powinny być określane w regulaminach. I tak statut zawiera kompetencje rady pedagogicznej, ale równocześnie odsyła do regulaminu działalności rady pedagogicznej, który jest odrębnym dokumentem. Podobnie statut określa warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, ale szkoła może mieć szczegółowo opracowany ceremoniał szkolny w formie odrębnego dokumentu.
 
Statut szkoły jest redagowany  na podstawie  ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i zgodnie z ustawą  zawiera w szczególności:
 • podstawowe informacje o szkole, nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;
 • cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie:
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
 • umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 • z uwzględnieniem programu wychowawczo – profilaktycznego;
 • organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi; 
 • organizację pracy szkoły, w tym:
 • organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych i specjalnych,
 • organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi,
 • organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, 
 • organizację zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu; 
 • formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie; 
 • organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami; 
 • organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany; 
 • organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia;
 • organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 
 • organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki; 
 • organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej;
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe:
 • nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
 • szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu,
 • organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia,
 • organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada,
 • organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi, 
 • organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych;
 • sytuację nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, informację o uprawnieniach, obowiązkach oraz o zakresach ich działań, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły; 
 • szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
 • sytuację uczniów:
 • prawa uczniów z uwzględnieniem zapisów ,,Konwencji o prawach dziecka”,
 • obowiązki uczniów, w tym w zakresie:
 • właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,
 • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwienia nieobecności przez osoby pełnoletnie, 
 • przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju,
 • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, 
 • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
 • przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, 
 • tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, 
 • rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom, 
 • tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody; 
 • rodzaje kar stosowanych wobec uczniów, 
 • tryb odwoływania się od kary, 
 • przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 
 • warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione.
Prawo wewnątrzszkolne musi być znane i respektowane.