You are currently viewing MEN o kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

MEN o kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

  • Post category:Artykuły

Resort edukacji przypomniał w komunikacie, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego. Stanowią o tym  z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – Dz. U. z 2019 r., poz. 1045 oraz z 2021 r., poz. 1601.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanego rozporządzenia placówki doskonalenia nauczycieli prowadzą kursy kwalifikacyjne w zakresie:

  • przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
  • pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
  • wychowania do życia w rodzinie;
  • zarządzania oświatą.

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego przez uczestnika wydaje mu świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Wzór świadectwa jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Resort edukacji podkreśla, że tylko kursy kwalifikacyjne prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102).

W komunikacie zawarto również informację, iż nie jest możliwe prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z innego zakresu niż wyżej wymieniony i przez inne jednostki niż akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli. Wszyscy, którzy są zainteresowani i pragną nabyć kwalifikacje nauczycielskie z innego zakresu niż określony wyżej, mogą je uzyskać tylko w systemie szkolnictwa wyższego.

Informacja o treści jak powyżej podpisana przez Sekretarz Stanu, Katarzynę Lubnauer,  została przekazana do kuratoriów oświaty i jest dostępna na ich stronach internetowych.

Tam również można znaleźć wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w danym województwie.

Źródło:

  • dziennikustaw.gov.pl
  • kuratorium.kielce.pl