You are currently viewing Kto może uczyć HiT?

Kto może uczyć HiT?

  • Post category:Artykuły

Nowy przedmiot „Historia i Teraźniejszość” już od 1 września 2022 r. zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w szkole branżowej I stopnia przedmiot „Wiedza o społeczeństwie”.

Z interpelacją poselską do resortu edukacji wystąpił poseł Zbigniew Girzyński, który wskazał, że nauczyciele, którzy dotychczas uczyli historii i WOS nie wiedzą, czy posiadane przez nich kwalifikacje są równoważne do nauczania HiT

Odpowiedzi na interpelacje poselską nr 34318 w sprawie kwalifikacji do nauczania przedmiotów: wiedza o społeczeństwie oraz historia i teraźniejszość udzielił Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w MEiN.

,,Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów: wiedza o społeczeństwie i historia i teraźniejszość w szkołach posiada m. in. osoba, która ukończyła:

  1. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. studia magisterskie na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  3. studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Ustalenie, czy ukończony kierunek studiów – w przypadku kiedy nie odpowiada on ściśle nauczanemu przedmiotowi – daje wystarczające kwalifikacje i tym samym spełniony jest warunek wskazany powyżej w pkt 2, należy do dyrektora szkoły, który stosownie do art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy podejmowanie określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych.

Ocena kwalifikacji nauczyciela dokonywana być powinna przez dyrektora szkoły (placówki) z uwzględnieniem zakresu kształcenia zrealizowanego na studiach i zakresu treści podstawy programowej dla danego przedmiotu i etapu edukacyjnego.

Konstrukcja powyższego przepisu umożliwia powierzenie nauczania przedmiotów: wiedza o społeczeństwie i historia i teraźniejszość absolwentom studiów na kierunku historia oraz innych kierunków realizowanych w ramach nauk społecznych np. w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki:

  1. nowego przedmiotu (historia i teraźniejszość) będą mogli uczyć nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania historii i do nauczania wiedzy o społeczeństwie (w szkołach ponadpodstawowych);
  2. w przypadku nauczycieli uczących wyłącznie wiedzy o społeczeństwie wydaje się zasadne przyjęcie stanowiska, że ocena kwalifikacji nauczyciela powinna być dokonywana przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zakresu kształcenia zrealizowanego na studiach i zakresu treści podstawy programowej nowego przedmiotu.

W przypadku kwalifikacji do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie Ministerstwo Edukacji i Nauki zawsze wyrażało opinię, że absolwenci studiów magisterskich na kierunku historia posiadający przygotowanie pedagogiczne – mają również kwalifikacje do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.’’

Źródło: sejm.gov.pl