You are currently viewing ,,Cyfrowy uczeń’’ zastąpi ,,Laptop dla ucznia’’

,,Cyfrowy uczeń’’ zastąpi ,,Laptop dla ucznia’’

 • Post category:Artykuły

Ministrowie resortów edukacji i cyfryzacji zapowiedzieli, że program ,,Laptop dla ucznia’’ zostaje zawieszony. Będzie zastąpiony przez nowy program ,,Cyfrowy uczeń’’. Podczas wspólnej konferencji minister Krzysztof Gawkowski  poinformował: ,,Dzisiaj zawieszamy program ,,Laptop dla ucznia’’, żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program ,,Cyfrowy uczeń’’, gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans.’’

Program ,,Laptop dla ucznia’’  wprowadziła   ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Jej celem było wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wsparcie to polegać miało m.in. na wyposażeniu w laptopy uczniów klas IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej. We wrześniu 2023 r. wszyscy uczniowie klas czwartych otrzymali po raz pierwszy laptopy.
W  zależności od decyzji rodziców mogli je otrzymać w formie użyczenia lub na własność. Zostało przekazanych prawie 400 tysięcy komputerów  na kwotę ponad miliarda 149 milionów złotych.
Przywołana ustawa stanowi, że laptopy powinny być przekazywane corocznie kolejnym rocznikom uczniów klas czwartych.

8 lutego 2024 r. na stronie resortu cyfryzacji została zamieszczona informacja uzasadniająca zawieszenie programu i wskazująca na:

8 lutego 2024 r. na stronie resortu cyfryzacji została zamieszczona informacja uzasadniająca zawieszenie programu i wskazująca na:

 1. problemy formalne programu „Laptop dla ucznia”:
 • brak zabezpieczenia finansowego (zarówno ze środków Budżetu Państwa jak i KPO) do realizacji przetargu w roku 2024;
 • brak zgody Komisji Europejskiej na realizację KPO w zakresie zakupu komputerów dla klas IV;
 • brak przygotowanej w poprzedniej kadencji dokumentacji przez MEiN wskazanych jako kamienie milowe KPO – strategia cyfryzacji edukacji oraz ram dystrybucji sprzętu do szkół;
 • brak jasności co do podstawy prawnej ogłoszenia przetargu, ze względu na brak źródeł finansowania;
 • konieczność zmiany ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych  i terminu realizacji zadań z ustawy;
 1. problemy merytoryczne programu „Laptop dla ucznia”:
 • brak przygotowania systemowego do wykorzystywania urządzeń przez dzieci w szkole oraz w domu – brak strategii cyfryzacji edukacji przygotowanej przez poprzednie kierownictwo MEiN;
 • brak wytycznych dla nauczycieli i szkół jak wykorzystywać komputery przez dzieci; 
 • brak przygotowania szkół do włączenia komputerów w działania edukacyjne – brak infrastruktury LAN, infrastruktury przyłączy elektrycznych, brak bezpiecznego systemu przechowywania laptopów, które stanowią własność rodziców;
 • brak wsparcia uczniów w zakresie higieny cyfrowej. 

Ministrowie obu resortów zapowiedzieli, że  w roku 2024  program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wypracuje nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu,  niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami. ,,Żaden rocznik nie będzie poszkodowany’’ – powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka i zaznaczyła: ,,Program „Cyfrowy uczeń” to jest program, który żadnego dziecka, które liczyło na sprzęt od państwa, nie pozostawi z tyłu. Żaden uczeń i żaden rocznik nie będą pokrzywdzeni’’.  Projektuje się wprowadzenie  programu naprawczego. Instytut Badań Edukacyjnych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotuje analizy dot. wykorzystywania nowych technologii w edukacji i potrzeb sprzętowych na różnych etapach edukacji oraz wykorzystania różnych urządzeń, w tym mobilnych. Do końca czerwca MEN przygotuje nową kompleksową Politykę Cyfryzacji Edukacji. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z IBE i ekspertami. Niewydane laptopy z poprzedniej edycji trafią do szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i szkół w małych ośrodkach. Ministrowie zwrócili również uwagę na konieczność zmiany ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych  i terminu realizacji zadań z ustawy.

Źródło:

 • gov.pl
 • ibe.edu.pl